Tento dokument bol preložený z anglického originálu.

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aký je účel tohto oznámenia?

Spoločnosť uMotif Limited a jej pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti a súvisiace subjekty („ uMotif “, „my“, „nás“, „náš“) sa zaviazali chrániť súkromie a bezpečnosť osobných údajov, ktoré zhromažďujeme o koncových zákazníkoch a používateľoch našich služieb ( „Vy/Vaše“). Zaviazali sme sa tiež spracúvať osobné údaje transparentným spôsobom.

Účelom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je vysvetliť, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a ako ich používame.

Pozorne si prečítajte toto oznámenie o ochrane osobných údajov, pretože poskytuje dôležité informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a o vašich právach. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa akéhokoľvek aspektu tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, môžete nás kontaktovať, a to aj telefonicky, e-mailom alebo poštou.

Poštová adresa:

uMotif Limited
12 New Fetter Lane
London
EC4A 1JP
United Kingdom

Emailové adresy:

Pre všeobecné otázky – contact@umotif.com

V súvislosti so všeobecným nariadením o ochrane údajov Spojeného kráľovstva (UK GDPR) môžete kontaktovať nášho splnomocnenca pre ochranu údajov na adrese dpo@umotif.com alebo prostredníctvom našej poštovej adresy. Obálku označte ako „Data Protection Officer“.

Vymenovali sme IT Governance Europe Limited, aby pôsobila ako náš zástupca pre EÚ. Ak si chcete uplatniť svoje práva podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (EU GDPR ) alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich práv alebo všeobecných záležitostí týkajúcich sa ochrany osobných údajov, pošlite e-mail nášmu zástupcovi na adresu eurep@itgovernance.eu . V každej korešpondencii, ktorú posielate nášmu zástupcovi, nezabudnite uviesť názov našej spoločnosti ( uMotif Limited).

Navrhujeme, vyvíjame, prevádzkujeme a udržiavame softvérové aplikácie (ďalej len „aplikácie“), aby sme ľuďom pomohli sledovať ich údaje. Vaše údaje môžu byť použité ako súčasť výskumného programu (ktorým môže byť klinická skúška, výskumná štúdia alebo iný typ výskumného projektu).

Ak prevádzkujeme výskumný program v mene sponzora (alebo jeho oprávneného zástupcu) pomocou našich aplikácií a vy sa zaregistrujete do tohto výskumného programu, budeme zhromažďovať a spracovávať údaje podľa pokynov sponzora v zmluve.

Naše aplikácie, stránky a služby môžu obsahovať odkazy na a z online vlastníctva našich zákazníkov, partnerských sietí, inzerentov a pridružených spoločností alebo iných tretích strán. Ak použijete odkaz na ktorýkoľvek z týchto online vlastníctiev, vezmite prosím na vedomie, že tieto online vlastníctva majú svoje vlastné upozornenia o ochrane osobných údajov a že nemôžeme a ani neprijímame žiadnu zodpovednosť za tieto upozornenia. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky si pozorne skontrolujte tieto upozornenia. Toto oznámenie popisuje, ako spoločnosť uMotif použije vaše údaje v súvislosti s:

Popisuje tiež vaše práva na ochranu údajov, ako je popísané v časti „Aké práva mám?“ oddiele.

Spolupracujeme s partnermi aj na vytváraní značkových aplikácií pomocou našej technológie, ktoré nezávisle sprístupňujú svojim zákazníkom (ktorými môžu byť napríklad zdravotníci, výskumné inštitúcie a farmaceutické spoločnosti).

Ak naši partneri prevádzkujú výskumný program, ktorý nezávisle používa naše aplikácie, mali by ste si prečítať Oznámenie o ochrane osobných údajov partnerov, kde nájdete podrobnosti o tom, ako spracúvajú vaše osobné údaje.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje o vás, keď komunikujete s nami a našimi aplikáciami, službami a webovými stránkami. Môžeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje:

Údaje o zákazníkoch patria sponzorovi a spoločnosť uMotif Limited ako také spracuje tieto údaje iba tak, ako je definované vo formálnej zmluve medzi zainteresovanými stranami.

Údaje o používaní nám pomáhajú lepšie porozumieť našim používateľom a prispôsobiť obsah ich potrebám a záujmom. Údaje o používaní sú štatistické údaje o akciách a vzoroch prehliadania našich používateľov a neidentifikujú žiadneho jednotlivca. Uisťujeme vás, že s údajmi o používaní budeme zaobchádzať ako s osobnými údajmi, ak ich spojíme s vami ako s konkrétnou a identifikovateľnou osobou.

Aké informácie dostávame od tretích strán?

Niekedy môžeme získať informácie o vás od tretích strán. Konkrétne môžeme získať vaše meno alebo e-mailovú adresu od zdravotníckeho pracovníka, nemocnice alebo miesta starostlivosti, výskumného pracovníka alebo sponzora projektu, aby sme vás pozvali na používanie služieb uMotif . Akékoľvek informácie prijaté od tretích strán budú spracované rovnakým spôsobom ako akékoľvek údaje, ktoré zadáte do služieb uMotif .

Ako používame informácie zhromaždené spoločnosťou uMotif alebo získané od tretích strán a aký je zákonný základ pre toto použitie?

Tam, kde sa uplatňujú zákony Spojeného kráľovstva a Európy na ochranu údajov a kde je prevádzkovateľom údajov uMotif , náš zákonný základ pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov popísaných v tomto oznámení o ochrane osobných údajov bude závisieť od typu dotknutých osobných údajov a od konkrétneho kontextu, v ktorom zhromažďujeme alebo použi to. Tieto osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

Ak spoločnosť uMotif vystupuje ako spracovateľ údajov, zákonné základy uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov môžu byť upravené pokynmi správcu údajov, pričom v takom prípade vám budú takéto aktualizácie poskytnuté v rámci osobitného včasného oznámenia špecifického pre výskumný program. v okamihu, keď sa pripojíte k tomuto programu.

Odvolanie súhlasu alebo iné namietanie proti priamemu marketingu

Kdekoľvek sa spoliehame na váš súhlas, vždy budete môcť tento súhlas odvolať, hoci môžeme mať iné právne dôvody na spracovanie vašich údajov na iné účely, ako sú tie, ktoré sú uvedené vyššie. V niektorých prípadoch vám môžeme posielať priamy marketing bez vášho súhlasu, kde sa spoliehame na naše oprávnené záujmy, keď tak urobíme, povieme vám, aký je náš oprávnený záujem.

Ako uchovávame vaše údaje a ako dlho budete moje údaje uchovávať?

Naše služby sú poskytované výskumným programom po celom svete. Používateľské údaje sú bezpečne uložené v geografickej polohe na území, kde sa zúčastňujete výskumného programu. Naši súčasní poskytovatelia hostingových služieb sa nachádzajú v EÚ, USA a Číne.

Ak spracovávame údaje kvôli vašej účasti na výskumnom programe v mene sponzora, budeme údaje uchovávať tak dlho, ako to vyžaduje konkrétny protokol alebo plán výskumného programu.

Tam, kde spracúvame osobné údaje na marketingové účely alebo s vaším súhlasom, spracúvame údaje dovtedy, kým nás nepožiadate o zastavenie a krátko potom (aby sme mohli realizovať vaše požiadavky). Zaznamenávame aj to, že ste nás požiadali, aby sme vám nezasielali priamy marketing alebo spracúvali vaše údaje na dobu neurčitú, aby sme mohli vašu požiadavku v budúcnosti rešpektovať.

Ak spracúvame osobné údaje v súvislosti s plnením zmluvy, projektu alebo výskumnej štúdie, uchovávame údaje po dobu 6 rokov od vašej poslednej interakcie s nami.

Ak chcete prestať používať svoj účet uMotif , môžete ho deaktivovať alebo odstrániť. Deaktivácia vášho účtu spôsobí pozastavenie vášho účtu, ale nevymažeme žiadne vaše informácie, pokiaľ si to nevyžadujú pokyny sponzora výskumného programu, ako je definované v zmluve s týmto sponzorom. Ak by ste chceli požiadať o konkrétne úkony týkajúce sa vašich údajov, pozrite si časť „Aké mám práva? oddiele.

S kým, kde a kedy budeme tieto údaje zdieľať?

Naše aplikácie a služby sú navrhnuté tak, aby vám pomohli sledovať vaše údaje, zvyčajne ako súčasť výskumného projektu alebo štúdie, alebo s lekárom, zdravotníkom alebo iným odborníkom, ktorý môže byť naším partnerom. Prístup k Aplikáciám a Službám vám preto môže byť sprístupnený prostredníctvom jedného z našich partnerov.

Pri registrácii na používanie aplikácií a služieb použijete jedinečný registračný kód. Tento jedinečný registračný kód prepojí váš účet uMotif s jedným alebo viacerými našimi online nehnuteľnosťami alebo online nehnuteľnosťami našich partnerov. Napríklad váš účet uMotif môže byť prepojený s konkrétnou databázou pre výskumný program alebo pre konkrétnu nemocnicu alebo ordináciu lekára. Vaše údaje si môžu prezerať profesionálni používatelia online zariadení, s ktorými je váš účet prepojený, čo bude založené na prístupových právach definovaných v protokole alebo pláne konkrétneho výskumného programu (výskumníci, manažéri lokality, lekári, zdravotné sestry, manažéri praxe, dietológovia atď. .). Vaše údaje si nebudú môcť prezerať ostatní pacienti, pokiaľ nezvolíte inak.

Je tiež možné, že vaši lekári alebo zdravotnícki pracovníci budú môcť pridávať údaje do vášho účtu (napríklad záznam v denníku alebo novú úlohu), ako aj zobraziť všetky údaje, ktoré ste zadali. Tieto akcie budú riadené prístupovými právami definovanými v protokole alebo pláne konkrétneho výskumného programu. Ak si neželáte, aby si vaše údaje prezeral niekto iný, pošlite nám e-mail na adresu contact@uMotif.com – mali by ste si však uvedomiť, že to môže ovplyvniť spôsob, akým vy a vaši lekári a/alebo výskumníci používate Službu , a súhlas s prijatím požadovaného bude potrebné požiadať správcu.

Ak máte prístup k Aplikáciám a Službám prostredníctvom partnera uMotif a tento partner ukončí svoj zmluvný vzťah so spoločnosťou uMotif , možno už nebudete mať prístup k Aplikáciám a Službám prostredníctvom tohto partnera. Dáta nahrané počas používania aplikácií a služieb prostredníctvom partnera už tiež nemusia byť dostupné. Ak by ste chceli ďalšie informácie o tom, či budete mať naďalej prístup k Aplikáciám a Službám po ukončení nášho zmluvného vzťahu s príslušným partnerom, kontaktujte nás na contact@uMotif.com .

Osobné údaje môžu byť zdieľané s vládnymi orgánmi a/alebo činiteľmi činnými v trestnom konaní, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, ak je to nariadené zákonom alebo ak je to potrebné na právnu ochranu našich oprávnených záujmov v súlade s platnými zákonmi.

Osobné údaje budú tiež zdieľané s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí ich budú spracovávať v mene spoločnosti uMotif na účely uvedené vyššie. Medzi takéto tretie strany patria poskytovatelia webhostingu, údržby, prevádzky call centra (ak je to súčasť konkrétneho výskumného programu, na ktorom sa zúčastňujete).

V prípade, že sa podnik predá alebo zlúči s iným podnikom, vaše údaje budú zverejnené našim poradcom a poradcom potenciálneho kupujúceho a budú odovzdané novým vlastníkom podniku.

Ak sa informácie prenášajú mimo Spojeného kráľovstva, a ak ide o zainteresovanú stranu alebo predajcu v krajine, ktorá nepodlieha predpisom Spojeného kráľovstva o primeranosti, údaje sú primerane chránené Medzinárodnou dohodou o prenose údajov (IDTA) alebo Dodatkom o medzinárodnom prenose údajov k nové SCC Európskej komisie (Dodatok), alebo Záväzné podnikové pravidlá predajcov.

Ak sa informácie prenášajú mimo EHP a ak ide o zainteresovanú stranu alebo predajcu v krajine, ktorá nepodlieha rozhodnutiu Komisie EÚ o primeranosti EÚ, údaje sú primerane chránené štandardnými zmluvnými doložkami schválenými Komisiou EÚ alebo dodávateľom Záväzné podnikové pravidlá.

Aké mám práva?

Vaše právo na prístup

Máte právo nás požiadať o kópiu vašich osobných údajov. Existujú určité výnimky, čo znamená, že nemusíte vždy dostať všetky informácie, ktoré spracovávame.

Vaše právo na opravu

Máte právo nás požiadať o opravu informácií, ktoré považujete za nepresné. Máte tiež právo požiadať nás o doplnenie informácií, o ktorých si myslíte, že sú neúplné.

Vaše právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov.

Vaše právo na obmedzenie spracovania

Máte právo nás požiadať, aby sme za určitých okolností obmedzili spracúvanie vašich údajov.

Vaše právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu, ak môžeme spracovať vaše údaje, pretože je to v našom oprávnenom záujme alebo ak nemusíme spracovávať údaje, aby sme splnili zmluvnú alebo inú zákonnú požiadavku, alebo ak používame údaje pre priamy marketing.

Vaše právo na prenosnosť údajov

Týka sa to iba informácií, ktoré ste nám poskytli. Máte právo požiadať, aby sme preniesli informácie, ktoré ste nám poskytli, z jednej organizácie do druhej, alebo aby sme vám ich poskytli. Toto právo sa uplatňuje len vtedy, ak spracúvame informácie na základe vášho súhlasu alebo na základe, alebo pri rokovaniach o uzavretí zmluvy a spracúvanie je automatizované.

Tieto práva môžu byť obmedzené, napríklad ak by splnením vašej žiadosti boli odhalené osobné údaje o inej osobe, alebo ak nás požiadate o vymazanie informácií, ktoré máme podľa zákona uchovávať, alebo ak máme na uchovaní závažné oprávnené záujmy.

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, môžete nás kontaktovať pomocou údajov uvedených na začiatku tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Ak máte nevyriešené obavy, máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu údajov Spojeného kráľovstva alebo EÚ, kde žijete, pracujete alebo kde sa domnievate, že mohlo dôjsť k porušeniu , pozrite si časť „Ako sa môžem sťažovať?“.

Na registráciu do našich aplikácií a služieb sa vyžaduje poskytnutie informácií: ak neposkytnete príslušné údaje, nebudeme môcť vytvoriť nový účet, zaregistrovať vás do výskumného programu, do ktorého sa zapájate, ani vás bezpečne prihlásiť do existujúceho účtu. Všetky ostatné poskytnutie vašich informácií je dobrovoľné na základe požiadaviek podrobností výskumného programu poskytnutých sponzorom. Ak však neposkytnete svoje informácie, vaša skúsenosť s používaním našich Aplikácií a Služieb môže byť narušená a nemusíte získať všetky výhody používania našich Služieb so svojím zdravotníckym pracovníkom alebo výskumným tímom.

Ako sa mám sťažovať?

Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa nášho používania vašich osobných údajov, môžete nám podať sťažnosť pomocou ktoréhokoľvek zo spôsobov opísaných na začiatku tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Môžete sa tiež sťažovať ICO, ak nie ste spokojní s tým, ako sme použili vaše údaje.

Adresa ICO:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Číslo linky pomoci: 0303 123 1113

Webová stránka ICO: https://www.ico.org.uk

 

POLITIKA COOKIE

Úvod

Toto oznámenie o súboroch cookie je určené pre používateľov webovej stránky uMotif.com .

Povie vám, na čo sú cookies určené a ako ich uMotif používa.

Súvisiace odkazy:

Čo sú cookies?

Keď navštívite webovú stránku, ako je uMotif.com , webová lokalita ukladá údaje do malých súborov vo vašom počítači, známych ako súbory cookie.

Súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií o vás a vašich preferenciách, aby ste ich nemuseli znova zadávať, a na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania.

Ako používame cookies?

Existuje niekoľko rôznych typov súborov cookie :

Nevyhnutne potrebné cookies

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite a využívať jej funkcie, ako je napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam webovej lokality. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali.

Príklady toho, ako používame nevyhnutne potrebné súbory cookie, zahŕňajú:

Súbory cookie relácie: Súbor cookie relácie je uložený v dočasnej pamäti a po zatvorení prehliadača sa neuchováva. Súbory cookie relácie nezhromažďujú informácie z počítača používateľa a obsahujú iba identifikátor relácie, ktorý nie je možné osobne identifikovať.

Overovacie súbory cookie: Ak sa zaregistrujete a overíte (prihlásite sa) do ktorejkoľvek zo služieb spoločnosti uMotif, môžete dostávať overovacie súbory cookie, ktoré sa používajú na bezpečné udržanie stavu prihlásenia do jednej alebo viacerých našich služieb a zvyčajne vypršia po určitom období pre vašu bezpečnosť. . Neobsahujú žiadne osobne identifikovateľné informácie.

Výkonnostné súbory cookie

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, napríklad, ktoré stránky návštevníci navštevujú najčastejšie a či z webových stránok dostávajú chybové hlásenia. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú súhrnné, a preto anonymné. Používa sa iba na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Príklady toho, ako používame funkčné súbory cookie, zahŕňajú:

Preferenčné cookies

Môžeme ukladať predvoľby, ktoré nie je možné osobne identifikovať, ako napríklad výber preferovaného jazyka, aby sme vám mohli zobrazovať obsah v správnom jazyku, keď používate naše služby.

Ochrana osobných údajov

Informácie uložené v súboroch cookie sa nepoužívajú na vašu osobnú identifikáciu a uMotif nepoužíva súbory cookie na iné účely, ako sú tu opísané.

Súbory cookie tretích strán

Súbory cookie tretích strán používajú aplikácie tretích strán, ktoré nasadila spoločnosť uMotif .

uMotif používa Google Analytics, nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok merať, ako používatelia interagujú s obsahom webových stránok. Google Analytics používa súbory cookie na zapamätanie toho, čo používateľ urobil na predchádzajúcich stránkach/interakciách s webovou stránkou. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne osobné identifikačné údaje a používajú sa na:

Ako môžem kontrolovať súbory cookie?

Používanie súborov cookie môžete ovládať v nastaveniach prehliadača.