ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Zhrnutie toho, akým spôsobom používame vaše údaje

 • Spoločnosť uMotif Limited („uMotif“, „my“, „nás“ vo všetkých gramatických tvaroch) používa vaše osobné údaje na sledovanie a analýzu údajov, ktoré ste zaznamenali v našich aplikáciách, a aj na použitie vo výskumných projektoch a skúšaniach a so zdravotníckymi pracovníkmi.
 • Údaje sa poskytujú lekárom, zdravotníckym pracovníkom alebo iným odborníkom, ktorým udeľujete oprávnenie na prístup k vašim údajom. Ak sa zúčastňujete na globálnom skúšaní, projekte alebo programe, vaše údaje môžu byť zaslané do medzinárodného súboru údajov alebo archívu mimo krajiny, v ktorej máte trvalý pobyt. Ak sa vaše údaje použijú týmto spôsobom, budete o tom jasne informovaní.
 • Ak sa spoliehame na váš súhlas, napríklad pri prispievaní vašimi údajmi do výskumných skúšaní, zasielaní vašich údajov do výskumných súborov údajov alebo pri zasielaní vašich údajov tretím stranám, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 • Naše aplikácie a služby sú navrhnuté tak, aby vám pomohli sledovať vaše údaje, zvyčajne ako súčasť výskumného projektu alebo skúšania, alebo s lekárom, zdravotníckym pracovníkom alebo iným odborníkom, ktorý môže byť naším partnerom. Prístup k aplikáciám a službám vám preto môže byť sprístupnený prostredníctvom jedného z našich partnerov.
 • Sme presvedčení, že by ste mali vlastniť údaje, ktoré zadávate do našich aplikácií, a že by ste ich mali používať iba vy a profesionálni lekári a/alebo výskumní pracovníci, ak je to súčasťou skúšania, projektu alebo programu, do ktorého ste sa prihlásili.
 • Vaše údaje nebudú predané ani odoslané iným stranám, ktoré sa nezúčastňujú na konkrétnom skúšaní, projekte alebo programe, ktorého ste súčasťou.

Na čo sa vzťahujú tieto zásady?

Navrhujeme, vyvíjame, prevádzkujeme a udržiavame softvérové aplikácie (ďalej len „aplikácie“), ktoré pomáhajú ľuďom sledovať ich údaje vrátane použitia vo výskumných projektoch a skúšaniach a so zdravotníckymi pracovníkmi. Vytvárame naše vlastné aplikácie uMotif a spolupracujeme s partnermi na vytvorení značkových aplikácií pomocou našej technológie, ktoré naši partneri sprístupňujú svojim klientom. Medzi našich partnerov môžu patriť napríklad zdravotnícki pracovníci, výskumné inštitúcie a farmaceutické spoločnosti. Ak my alebo naši partneri realizujeme výskumný program pomocou našich aplikácií a vy sa prihlásite do tohto výskumného programu, zhromaždíme a budeme spracúvať údaje v súlade s rozsahom činnosti daného výskumného programu alebo projektu (ktorý my alebo naši partneri poskytneme písomne predtým, ako budete súhlasiť s účasťou). Ak jeden z našich partnerov vedie výskumný program alebo projekt pomocou našich aplikácií, bude mať prístup k vašim údajom na účely výskumného programu alebo projektu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výskumného programu alebo projektu, na ktorom sa zúčastňujete, alebo údajov, ktoré sa o vás spracúvajú pre tento výskumný program alebo projekt, obráťte sa na sponzorskú organizáciu tohto výskumného programu alebo projektu. Naše aplikácie, stránky a služby môžu obsahovať odkazy na a z online lokalít našich zákazníkov, partnerských sietí, inzerentov a pridružených spoločností alebo iných tretích strán. Ak kliknete na odkaz na ktorékoľvek z týchto online lokalít, upozorňujeme, že tieto online lokality majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nemôžeme a neprijímame žiadnu zodpovednosť za tieto zásady. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky si dôkladne prečítajte tieto zásady. Tieto zásady opisujú, ako bude spoločnosť uMotif využívať vaše údaje v súvislosti s:

 • našimi aplikáciami, keď si stiahnete kópiu aplikácie do svojho mobilného telefónu alebo vreckového zariadenia (ďalej len „zariadenie“);
 • ktoroukoľvek zo služieb prístupných cez aplikácie (naše „služby“); a
 • ktoroukoľvek z našich webových stránok, okrem iného aj vrátane webovej stránky spoločnosti uMotif na adrese: www.uMotif.com a so všetkými subdoménami a cestami (naše „stránky“).

Opisujú tiež vaše práva na ochranu údajov vrátane práva namietať proti niektorému zo spracovaní, ktoré spoločnosť uMotif vykonáva. Viac informácií o svojich právach a o tom, ako ich uplatňovať, nájdete v časti „Aké práva mám?“.

Naše základné princípy

VLASTNÍCTVO – svoje údaje vlastníte vy,

VÝBER – vy rozhodujete o tom, koľko osobných údajov poskytnete pri používaní aplikácií,

TRANSPARENTNOSŤ – vždy vám povieme, ktoré údaje o vás máme a čo s týmito údajmi robíme.

Aké informácie zhromažďujeme?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame počas vašej interakcie s nami a našimi aplikáciami, službami a webovými stránkami. Môžeme o vás zhromažďovať a spracúvať nasledujúce údaje:

 • Informácie, ktoré poskytnete vyplnením formulárov alebo prieskumov na našej stránke alebo v aplikáciách. Patria sem informácie, ktoré poskytnete pri registrácii na našich stránkach alebo v aplikáciách a pri otvorení účtu, uverejnení materiálu alebo vyžiadaní ďalších služieb. Môžeme vás tiež požiadať o informácie, keď nahlásite problém s našimi stránkami, aplikáciami alebo službami.
 • Ak nás budete kontaktovať, môžeme si o tejto korešpondencii viesť záznam.
 • Keď navštívite naše stránky alebo aplikácie alebo budete v interakcii s našimi službami, môžeme (a naši ďalší poskytovatelia služieb) používať rôzne technológie, ktoré automaticky alebo pasívne zhromažďujú informácie o tom, ako sú naše služby sprístupnené a využívané („údaje o používaní“). Údaje o používaní môžu zahŕňať:
  • typ mobilného zariadenia, ktoré používate (napr. či používate zariadenie Apple alebo Samsung);
  • jedinečný identifikátor zariadenia (napríklad číslo IMEI vášho zariadenia, adresu MAC bezdrôtového sieťového rozhrania zariadenia alebo číslo mobilného telefónu používané zariadením);
  • informácie o mobilnej sieti (napr. či ste v sieti 3 alebo sieti Vodafone);
  • váš mobilný operačný systém (napr. či používate iPhone alebo Android);
  • vašu IP adresu a informácie o sprostredkovateľovi HTTP (napr. zobrazenú stránku, čas, sprostredkujúce adresy URL);
  • typ mobilného prehliadača, ktorý používate (napr. či používate prehliadač Chrome alebo Safari);
  • nastavenie časového pásma (napr. GMT, EST).

Údaje o používaní nám pomáhajú lepšie porozumieť našim používateľom a prispôsobiť obsah ich potrebám a záujmom. Údaje o používaní sú štatistické údaje o akciách a vzoroch prehliadania našich používateľov a neidentifikujú žiadneho jednotlivca. Uisťujeme vás, že s údajmi o používaní budeme zaobchádzať ako s osobnými údajmi, ak ich skombinujeme s vami ako s konkrétnou a identifikovateľnou osobou.

Aké informácie dostávame od tretích strán?

Niekedy môžeme o vás získať informácie od tretích strán. Môžeme konkrétne dostať vaše meno alebo e-mailovú adresu od zdravotníckeho pracovníka, nemocnice alebo ošetrovateľského pracoviska, výskumného pracovníka skúšania alebo zadávateľa projektu, aby sme vás pozvali na využívanie služieb spoločnosti uMotif. Akékoľvek informácie prijaté od tretích strán by sa spracovali rovnakým spôsobom ako akékoľvek údaje, ktoré zadáte do služieb spoločnosti uMotif.

Ako používame informácie zhromaždené spoločnosťou uMotif alebo prijaté od tretích strán a aký je právny základ tohto použitia?

Tieto osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • na plnenie zmluvy alebo vykonanie krokov súvisiacich so zmluvou: je to relevantné v prípade, že súhlasíte s účasťou na výskumnom skúšaní, projekte alebo programe. Toto zahŕňa:
  • vytvorenie nového účtu,
  • overenie vašej totožnosti na prihlásenie sa do vášho účtu,
  • poskytovanie údajov zadaných do našich aplikácií profesionálnym autorizovaným používateľom,
  • komunikáciu s vami o výskumnom skúšaní, projekte alebo programe, do ktorého ste sa prihlásili,
  • poskytovanie služieb zákazníkom a zabezpečovanie dodávok alebo iného poskytovania produktov, informácií alebo služieb súvisiacich s výskumným skúšaním, projektom alebo programom, do ktorého ste sa prihlásili;
 • podľa požiadaviek spoločnosti uMotif na vykonávanie našich obchodných činností a na presadzovanie našich oprávnených záujmov, najmä:
  • vaše informácie použijeme, aby sme vám poskytli relevantné informácie, produkty a/alebo služby, o ktoré môžete požiadať alebo o ktorých sa môžeme rozhodnúť, že vyhovujú vašim potrebám. Môžeme napríklad navrhnúť spôsoby, ako sa môžete lepšie zapojiť do výskumného skúšania alebo čo najlepšie využiť program podpory pacientov;
  • monitorujeme používanie našich webových stránok a online služieb a využívame vaše informácie, aby ste nám pomohli monitorovať, vylepšovať a chrániť naše produkty, obsah, služby a webové stránky, online aj off-line, a zabezpečujeme, aby bol obsah z našich stránok a aplikácií prezentovaný najúčinnejším spôsobom pre vás a pre váš počítač;
  • informácie, ktoré poskytujete, používame na prispôsobenie našich webových stránok, produktov alebo služieb pre vás a na upozornenie o zmenách na našich stránkach, v aplikáciách alebo službách;
  • môžeme poskytnúť súhrnné štatistiky používateľov, demografické informácie a údaje o používaní, ktoré vás neidentifikujú, konkrétne s tretími stranami; vaše údaje o používaní môžeme kombinovať s údajmi iných používateľov našich produktov a služieb a poskytovať tieto informácie o trendoch v agregovanej a anonymizovanej podobe tretím stranám; vaše údaje o používaní môžeme napríklad použiť ako súčasť súhrnného čísla na pomoc univerzite, akademickej inštitúcii alebo nemocnici pri ich lekárskom výskume;
  • môžeme tiež použiť informácie získané od vás a skombinovať ich s informáciami poskytnutými našimi ďalšími používateľmi našich produktov a služieb, aby nám pomohli vylepšiť dizajn a dodávku našich softvérových nástrojov a zvýšili účinnosť pre všetkých používateľov; zamestnanci spoločnosti a dodávatelia zvyčajne analyzujú údaje v anonymnom formáte s cieľom vylepšiť naše produkty;
  • monitorujeme účty zákazníkov, aby sme v súlade s platnými právnymi predpismi predchádzali, vyšetrili a/alebo ohlásili podvody, terorizmus, klamlivé informácie, bezpečnostné incidenty alebo trestné činy;
  • informácie, ktoré nám poskytnete, používame na prešetrenie akýchkoľvek sťažností, ktoré sme dostali od vás alebo od ostatných, týkajúce sa našej webovej stránky alebo našich produktov alebo služieb;
  • podľa potreby použijeme údaje v súvislosti so zákonnými nárokmi, dodržiavaním predpisov, regulačnými a vyšetrovacími účelmi (vrátane zverejnenia týchto informácií v súvislosti so súdnym procesom alebo súdnym sporom); a
  • údaje niektorých jednotlivcov využívame na to, aby sme ich pozvali na účasť na výskumných skúšaniach.
 • Ak nám dáte súhlas:
  • umiestnime súbory cookie a podobné technológie v súlade s našimi zásadami používania súborov cookie (nižšie) a informáciami, ktoré sú vám poskytnuté pri použití týchto technológií];
  • pri iných príležitostiach, keď vás požiadame o súhlas, použijeme údaje na účel, ktorý v tom čase vysvetlíme.
 • na účely, ktoré vyžaduje zákon:
  • ak potrebujeme súhlas rodičov na poskytovanie online služieb deťom mladším ako 16 rokov. Väčšina našich webových stránok však nie je navrhnutá pre deti mladšie ako 16 rokov;
  • v reakcii na žiadosti vlády alebo orgánov činných v trestnom konaní, ktoré vedú vyšetrovanie.

Odvolanie súhlasu alebo iné námietky proti priamemu marketingu

Vždy, keď sa spoliehame na váš súhlas, budete môcť tento súhlas odvolať. My však môžeme mať iné právne dôvody na spracovanie vašich údajov na iné účely, ako napríklad tie, ktoré sú uvedené vyššie. V niektorých prípadoch vám môžeme zaslať priamy marketing bez vášho súhlasu, kde sa spoliehame na naše oprávnené záujmy.

Komu, kde a kedy budeme tieto údaje poskytovať?

Naše aplikácie a služby sú navrhnuté tak, aby vám pomohli sledovať vaše údaje, zvyčajne ako súčasť výskumného projektu alebo skúšania, alebo s lekárom, zdravotníckym pracovníkom alebo iným odborníkom, ktorý môže byť naším partnerom. Prístup k aplikáciám a službám vám preto môže byť sprístupnený prostredníctvom jedného z našich partnerov.

Pri registrácii na používanie aplikácií a služieb použijete jedinečný registračný kód. Tento jedinečný registračný kód spája váš účet uMotif s jedným alebo viacerými našimi online lokalitami alebo online lokalitami našich partnerov. Váš účet uMotif môže byť napríklad prepojený so špecifickou databázou pre výskumné skúšanie alebo pre konkrétnu nemocnicu alebo lekársku ordináciu. Vaše údaje si budú môcť pozrieť všetci profesionálni autorizovaní používatelia online lokalít, s ktorými je váš účet prepojený (výskumní pracovníci, správcovia stránok, lekári, zdravotné sestry, manažéri ordinácie, dietológovia atď.). Ak sa nerozhodnete inak, vaše údaje nebudú viditeľné pre ostatných používateľov. Je tiež možné, že lekári alebo zdravotnícki pracovníci môžu do vášho účtu pridať údaje (napríklad poznámku do denníka alebo novú úlohu), ako aj zobraziť všetky údaje, ktoré ste zadali. Ak si neželáte, aby si vaše údaje prezeral niekto iný, pošlite e-mail na adresu contact@uMotif.com – berte však na vedomie, že to môže ovplyvniť spôsob, akým vy a príslušní lekári a/alebo výskumní pracovníci využívate službu.

Ak máte prístup k aplikáciám a službám prostredníctvom partnera spoločnosti uMotif a tento partner ukončí svoj zmluvný vzťah so spoločnosťou uMotif, pravdepodobne už nebudete mať prístup k aplikáciám a službám prostredníctvom tohto partnera. Údaje odovzdané pri používaní aplikácií a služieb prostredníctvom partnera už tiež nemusia byť prístupné. Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o tom, či budete mať aj po ukončení nášho zmluvného vzťahu s príslušným partnerom prístup k aplikáciám a službám, napíšte na adresu contact@uMotif.com.

Osobné údaje sa môžu poskytovať vládnym orgánom a/alebo príslušníkom činným v trestnom konaní, ak sa to vyžaduje na vyššie uvedené účely, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa to vyžaduje na právnu ochranu našich oprávnených záujmov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Osobné údaje sa budú poskytovať aj poskytovateľom služieb tretích strán, ktorí ich budú spracúvať v mene spoločnosti uMotif na účely uvedené vyššie. Medzi takéto tretie strany patria poskytovatelia webhostingu, údržby, prevádzky call centra (ak je súčasťou konkrétneho projektu alebo programu, ktorého sa zúčastňujete) a služieb kontroly totožnosti, ak je to nevyhnutná súčasť vášho projektu alebo programu.

V prípade, že sa podnik predá alebo zlúči s iným podnikom, vaše údaje sa oznámia našim poradcom a prípadnému poradcovi kupujúceho a poskytnú sa novým vlastníkom podniku.

Naše služby sú poskytované pre skúšania, projekty a programy na celom svete. Údaje o používateľoch sa spravidla ukladajú v EÚ alebo USA, v závislosti od každého skúšania, projektu alebo umiestnenia programu alebo požiadavky, a o takýchto dohodách budete informovaní podľa jednotlivých prípadov.

Ak sa informácie prenášajú mimo EHP, a zainteresovanej strane alebo predajcovi v krajine, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie, údaje sú primerane chránené štandardnými zmluvnými doložkami schválenými Európskou komisiou, príslušným osvedčením štítu na ochranu osobných údajov alebo záväznými firemnými pravidlami sprostredkovateľa predajcu. O kópiu príslušného mechanizmu môžete požiadať na adrese contact@uMotif.com.

Aké práva mám?

Máte právo požiadať nás o kópiu vašich osobných údajov, na opravu, odstránenie alebo obmedzenie (zastavenie akéhokoľvek aktívneho) spracovania vašich osobných údajov, na získanie osobných údajov, ktoré nám poskytnete pre zmluvu alebo s vaším súhlasom, v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte a požiadať nás o poskytnutie (prenos) týchto údajov s iným prevádzkovateľom.

Okrem toho môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov za určitých okolností (najmä v prípade, ak údaje nemusíme spracovať, aby sme splnili zmluvnú alebo inú zákonnú požiadavku, alebo ak údaje používame na priamy marketing).

Tieto práva môžu byť obmedzené, napríklad ak by sa splnením vašej žiadosti odhalili osobné údaje inej osoby, alebo ak nás požiadate o vymazanie informácií, ktoré sme podľa zákona povinní zachovať alebo máme presvedčivé legitímne záujmy na ich úschovu.

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom údajov uvedených nižšie. Ak máte nevyriešené obavy, máte právo sťažovať sa orgánu EÚ na ochranu údajov, kde bývate, pracujete alebo kde sa domnievate, že došlo k porušeniu podmienok.

Na registráciu do našich aplikácií a služieb a na overenie vašej totožnosti je poskytnutie informácií povinné: ak nebudú poskytnuté relevantné údaje, nebudeme môcť vytvoriť nový účet, zaregistrovať vás do vášho skúšania, projektu alebo programu alebo bezpečne vás prihlásiť do existujúceho účtu. Všetky ostatné informácie sú nepovinné. Ak však neposkytnete svoje informácie, vaše skúsenosti s používaním našich aplikácií a služieb môžu byť narušené a vy nebudete môcť naplno využívať výhody našich služieb so svojím zdravotníckym pracovníkom alebo výskumným tímom.

Ako sa s vami spojím?

Dúfame, že dokážeme odpovedať na vaše otázky týkajúce sa spôsobu spracovania vašich údajov. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, ako spracúvame vaše údaje, alebo ak by ste sa chceli odhlásiť z priameho marketingu, môžete sa na nás obrátiť na adrese contact@uMotif.com alebo napísať nám na uMotif Limited, 15th Floor, WeWork, 10 York Road, London, SE1 7ND, United Kingdom

Môžete sa tiež obrátiť na našu osobu zodpovednú za ochranu údajov na adrese DPO@uMotif.com.

Na ako dlho si uchováte moje údaje?

Ak chcete prestať používať svoj účet uMotif, môžete ho deaktivovať alebo odstrániť. Deaktiváciou sa váš účet pozastaví, ale žiadne z vašich informácií neodstránime. Svoj účet môžete deaktivovať zaslaním e-mailu na adresu contact@uMotif.com s predmetom „Deaktivácia účtu“. Keď odstránite účet, bude zo služby uMotif natrvalo odstránený. Tento proces je nezvratný. Odstránenie účtu zvyčajne trvá asi 48 hodín, ale niektoré informácie môžu zostať v záložných kópiách a protokoloch až 6 mesiacov. Svoj účet by ste mali odstrániť iba vtedy, ak ste si istí, že ho už nikdy nebudete chcieť znova aktivovať. Svoj účet môžete odstrániť zaslaním e-mailu na adresu contact@uMotif.com s predmetom „Odstránenie účtu“.

V prípadoch, kedy spracúvame registračné údaje, robíme to tak dlho, pokým ste aktívnym používateľom našich aplikácií a služieb, a 6 rokov potom.

Ak spracúvame osobné údaje na marketingové účely alebo s vaším súhlasom, tieto údaje spracúvame, až kým nás nepožiadate o zastavenie a krátko potom (aby sme mohli splniť vaše požiadavky). Vedieme tiež záznamy o tom, že ste nás požiadali, aby sme vám neposielali priamy marketing, alebo aby vaše údaje neboli spracovávané donekonečna, aby sme mohli v budúcnosti vašu požiadavku rešpektovať.

Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti s plnením zmluvy, projektu alebo výskumného skúšania, údaje uchovávame 6 rokov od vašej poslednej interakcie s nami.