Bestämmelser och villkor

Senast uppdaterad: Maj 2018

Välkommen till uMotif. Om Ni fortsätter att bläddra och använda våra tjänster, inklusive appen/apparna (enligt vad som definieras nedan), webb-baserade applikationer och portaler, molnbaserade system, analystjänster, API:er och integreringar med andra tjänster (tillsammans ”tjänsten”), går Ni med på att följa och bindas av följande bestämmelser och villkor för användning (”villkoren”), som tillsammans med vår Sekretess- och cookie-policy styr uMotifs förhållande med Er i förhållande till tjänsten. Om Ni inte samtycker till någon del av dessa villkor ska Ni inte använda tjänsten.

Observera att vi kan revidera dessa användningsvillkor från tid till annan i enlighet med avsnitt 2.3 nedan.

1. INFORMATION OM OSS

Tjänsten tillhandahålls av uMotif Limited (”uMotif”, ”oss” eller ”vi”). Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer 07993440 och vi har vårt registrerade kontor på adressen 12 New Fetter Lane, London, EC4A 1JP, Storbritannien. Termen ”Ni” avser den person som använder eller tittar på tjänsten.

Support. Om Ni vill ha mer information om appen/apparna eller tjänsten eller har problem med att använda dem, skicka e-post till vårt kundtjänstteam på contact@umotif.com.

Kontakta oss (inklusive med klagomål). Om Ni anser att appen/apparna eller tjänsterna är bristfälliga eller beskrivs på fel sätt eller vill kontakta oss av någon annan orsak, skicka e-postmeddelande till vårt kundtjänstteam på contact@umotif.com.

2. INFORMATION OM TJÄNSTEN

3. ÅTKOMST TILL VÅR TJÄNST

3.8        Ni är ansvarig för att göra alla nödvändiga arrangemang för att Ni ska få åtkomst till vår tjänst. Ni är också ansvarig för att säkerställa att alla personer som har åtkomst till vår tjänst via Er internetanslutning är varse om dessa villkor och andra tillämpliga bestämmelser och villkor, och att de följer dem.

4. ERT KONTO OCH LÖSENORD

5. SÅ HÄR ANVÄNDS ERT KONTO AV YRKESMÄN SOM LÄNKAR TILL DET

6. VAD NI INTE HAR TILLSTÅND ATT GÖRA MED TJÄNSTEN

7.  OPERATIVSYSTEMSKRAV

Ni är ansvarig för att konfigurera Er informationsteknologi, Era datorprogram och Er plattform för att nå vår tjänst (inklusive appen/apparna). Ni ska använda Ert eget virusskyddsprogram. Detaljer som har att göra med eventuella minimikrav för Er enhet (inklusive appens/apparnas operativsystems- eller minneskrav enligt detaljerna i appbutiken), om Er enhet inte uppfyller dessa minimikrav kanske appen/apparna inte fungerar på Er enhet. Det är Ert ansvar att kontrollera att Er enhet uppfyller minimikraven före hämtning av appen/apparna.

8. SKAPA LÄNK TILL VÅR TJÄNST

8.2        Om Ni vill använda vår webbplats, vår app/appar, vårt innehåll eller vår tjänst på annat sätt än vad som beskrivs ovan, kontakta contact@uMotif.com.

9. TREDJE PARTS LÄNKAR OCH RESURSER I TJÄNSTEN

Via tjänsten kanske Ni kan skapa en länk till andra webbplatser som inte tillhandahålls av uMotif. Vi har ingen kontroll över typen, innehållet och tillgängligheten för de webbplatserna, och vi är inte ansvariga för och har inte kontrollerat och godkänt deras innehåll eller deras sekretesspolicyer som eventuellt finns. Inklusionen av eventuella länkar innebär inte en rekommendation eller bekräftelse av synpunkter som uttalas. Ni kommer att behöva göra Ert eget oberoende omdöme om huruvida några sådana oberoende webbplatser ska användas.

10. BEGRÄNSNING AV VÅRT RÄTTSLIGA ANSVAR

10.1 Vi är ansvariga gentemot Er för förutsebar förlust och skada som orsakas av oss. Om vi misslyckas med att följa dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som Ni lider som är ett förutsebart resultat av att vi bryter mot dessa villkor eller vår underlåtenhet att använda rimlig försiktighet och färdighet, men vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som inte kan förutses. Förlust eller skada kan förutses om det antingen är uppenbart att detta kommer att inträffa eller om, vid det tillfället Ni godkände dessa villkor, både vi och ni visste att det kunde hända.

10.2 Ingenting i dessa användningsvillkor utesluter eller begränsar vårt rättsliga ansvar gentemot Er där det skulle vara olagligt att göra så. Detta omfattar rättsligt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår från vår försummelse, eller vårt bedrägeri eller bedräglig oriktig framställning.

10.3 Vi har inget rättsligt ansvar för affärsförluster. Appen/apparna är för användning i hemmet och privat användning. Om Ni använder appen/apparna för något som helst kommersiellt, affärsmässigt eller återförsäljningssyfte kommer vi inte att ha något rättsligt ansvar gentemot Er för någon som helst förlust av vinst, förlust av affärer, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjlighet.

10.4 uMotif kan inte ha och har inte rättsligt ansvar för några som helst skador som är resultatet av Er underlåtenhet att fortsätta Ert hälso- och sjukvårdsprogram, Er plan eller behandling enligt vad som instrueras av Er hälso- och sjukvårdspersonal. Vi är inte läkare och appen/apparna och tjänsten ersätter inte Er ordinarie hälso- och sjukvårdspersonal. Vi erbjuder helt enkelt en teknik som hjälper Er att spåra Era uppgifter, vanligtvis som del av ett forskningsprojekt eller en prövning, eller med medicinsk personal, hälso- och sjukvårdspersonal och andra yrkesmän, som kan vara vår partner.

10.5 Appen/apparna och tjänsterna tillhandahålls endast för datafångstsyften. De erbjuder inte någon form av råd eller vägledning som Ni ska sätta tillit till. Ni måste erhålla råd från yrkesmän eller specialister innan Ni påbörjar någon form av hälsoprogram, forskningsprojekt, prövning eller plan. Den information som tillhandahålls via appen/apparna och tjänsten utgör inte medicinskt råd och fungerar inte som en ersättning för medicinsk behandling – appen/apparna och tjänsten erbjuder endast ett verktyg för spårning av användarens uppgifter.

10.6 Ni måste kontrollera att appen/apparna och tjänsterna passar Er. Appen/apparna och tjänsterna har inte utvecklats för att uppfylla Era individuella krav. Kontrollera att möjligheterna och funktionerna i appen/apparna och tjänsterna (enligt vad som beskrivs i appbutiken) uppfyller Era krav.

11. ANDRA VIKTIGA TERMER

11.1 Kontakta oss skriftligen genom att skicka Er kommunikation till oss via e-post till: contact@uMotif.com

11.2 Vi kommer inte att ha rättsligt ansvar eller annat ansvar för någon som helst underlåtenhet att fullgöra, eller fördröjt fullgörande av, någon som helst av våra skyldigheter under dessa villkor som orsakas av någon handling eller händelse utanför vår rimliga kontroll, inklusive fel i offentliga eller privata telekommunikationsnätverk (”händelse utanför vår kontroll”). Om en händelse utanför vår kontroll äger rum som påverkar fullgörandet av våra skyldigheter under dessa villkor gäller följande:

(a) våra skyldigheter under dessa villkor ska uppskjutas under varaktigheten för händelsen utanför vår kontroll och

(b) vi kommer att göra rimliga ansträngningar att hitta en lösning genom vilken våra skyldigheter under dessa villkor kan fullgöras trots händelsen utanför vår kontroll.

11.3 Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter under dessa villkor till en annan organisation. Vi kommer alltid att informera Er skriftligen om detta händer och vi kommer att säkerställa att överföringen inte kommer att påverka Era rättigheter eller våra skyldigheter under dessa villkor.

11.4 Ni kan endast överföra Era rättigheter eller skyldigheter under dessa användningsvillkor till en annan person om vi har en skriftlig överenskommelse om detta.

11.5 En person som inte är en part av dessa villkor har ingen rätt att genomdriva något villkor i dessa villkor.

11.6 Om vi underlåter att insistera på att Ni fullgör någon av Era skyldigheter under dessa villkor, eller om vi inte genomdriver våra rättigheter gentemot Er, eller om vi dröjer med att göra så, kommer det inte att betyda att vi har avstått från våra rättigheter gentemot Er och kommer inte att betyda att Ni inte behöver följa de skyldigheterna. Om vi avstår från vår rätt att meddela Er om Ni inte uppfyller Era skyldigheter kommer vi enbart att göra så skriftligen och detta betyder inte att vi automatiskt avstår från vår rätt att meddela Er om Ni inte uppfyller Erna skyldigheter senare.

11.7 Vart och ett av villkoren i dessa villkor fungerar separat. Om någon domstol eller kompetent myndighet beslutar att något av dem är olagligt eller inte kan genomdrivas förblir återstående villkor giltiga och i kraft.

11.8 Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med engelsk lag.

11.9 Som konsument gäller att om Ni är bosatt i EU och vi styr tjänsten till den medlemsstat där Ni är bosatt kommer Ni att åtnjuta alla obligatoriska bestämmelser i lagen för det land där Ni är bosatt. Ingenting i dessa villkor, inklusive klausul 11.8, påverkar Era rättigheter att som konsument åberopa sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lag.

11.10 Om Ni vill ha mer information om tvistlösning på nätet, följ denna länk till Europeiska kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denna länk tillhandahålls enligt krav i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 och är endast för informationssyften. Vi är inte skyldiga att delta i tvistlösning på nätet.