Tingimused

See dokument on automaatselt tõlgitud ja mõeldud ainult illustreerimiseks. Selle dokumendi ingliskeelne versioon sisaldab uMotifi ametlikke tingimusi.

Viimati uuendatud: Veebruar 2021

Tere tulemast uMotif’i! Kui te jätkate sirvimist ja kasutate meie teenuseid, kaasa arvatud rakendus(ed) (alljärgneva määratluse kohaselt), veebipõhiseid rakendusi ja portaale, pilvepõhiseid süsteeme, analüütikateenuseid, API-sid ja integratsioone teiste teenustega (ühisnimetajaga „Teenus“), nõustute te järgima järgnevaid kasutustingimusi („Kasutustingimused“) ja kohustute neist kinni pidama, ning need reguleerivad meie privaatsuspoliitika ja küpsisepoliitikaga uMotif’i Teenust puudutavat suhet teiega. Kui te ei nõustu nende tingimuste mingi osaga, palun ärge kasutage Teenust.

Palun pidage silmas, et me võime neid kasutustingimusi aeg-ajalt redigeerida vastavalt allpooltoodud 2.3 osale.

1. MEIE TUTVUSTUSINFO

Teenusepakkuja on uMotif Limited („uMotif“, „meid“ või „meie“). Oleme registreeritud Inglismaal ja Walesis ärinumbriga 07993440 ja meie registreeritud kontor asub aadressil 12 New Fetter Lane, London, EC4A 1JP. Termin „teie“ tähistab Teenuse kasutajat või vaatajat.

Tugi. Kui te soovite rohkem teada saada rakendus(t)e või Teenuse kohta või kui teil esinevad nende kasutamise ajal probleemid, saatke meie klienditeeninduse meeskonnale meil aadressil contact@umotif.com.

Kontaktivõtt meiega (kaasa arvatud kaebused). Kui rakendus/rakendused või teenused on vigased või vale kirjeldusega või te soovite meiega mingil muul põhjusel ühendust võtta, saatke meie klienditeeninduse meeskonnale meil aadressil contact@umotif.com.

2. TEENUSETEAVE

2.1 Me kavandame, arendame, opereerime ja haldame tarkvararakendusi („Rakendus(ed)“), et aidata inimestel jälgida nende andmeid, kaasa arvatud andmekasutus teadusuuringu projektide, uuringute ja tervishoiutöötajate tarbeks. Me loome oma uMotif’i rakendused ja töötame partneritega, et luua oma tehnoloogia abil brändirakendused meie partneritele, et need oleksid saadaval nende klientidele. Meie partnerite hulgas võib olla näiteks tervishoiutöötajaid, teadusasutusi ja farmaatsiafirmasid.

2.2 Me anname teile nende tingimuste alusel teenusekasutuseks litsentsi. Rakendus(t)e kasutusviise võidakse samuti kontrollida reeglite ja poliitikatega, mida rakendab mingi rakenduste poe teenusepakkuja või operaator, kelle saidilt te rakenduse(d) alla laadisite („Rakenduste poe reeglid“). Me jääme alati teenuse omanikuks.

2.3 Meil võib olla vaja neid tingimusi muuta seadusemuudatuste või parima praktika kajastamiseks või meie juurutatud lisafunktsioonidega tegelemiseks. Anname teile enne iga muudatust vähemalt 30 päeva etteteatamistähtaega, saates teile meili muudatuse üksikasjaliku teabega või teid järgmise rakendus(t)e käivitamisel muudatusest teavitades. Kui te ei aktsepteeri teatatud muudatusi, võite te jätkata rakendus(t)e ja teenuse kasutamist olemasolevate tingimuste kohaselt, kuid teatud uued funktsioonid ei pruugi teile saadaval olla.

2.4 Aeg-ajalt võidakse väljastada rakendus(t)e uuendusi teie rakenduste poe teenusepakkuja kaudu, et parandada teostusvõimet, suurendada funktsionaalsust, kajastada operatsioonisüsteemi muudatusi või adresseerida turvaküsimusi, kuigi need ei muuda materiaalselt rakendus(t)e funktsionaalsust. Sõltuvalt uuendusest, ei pruugi te saada rakendust (rakendusi) kasutada, kuni te olete alla laadinud rakendus(t)e viimase versiooni või installinud olemasoleva operatsioonisüsteemi praeguse versiooni ja aktsepteerinud kõik uued tingimused.

2.5 Vastutate vastavalt käesolevatele tingimustele teenuse kasutamise eest mis tahes seadmes, olenemata sellest, kas see seade kuulub teile või mitte.

2.6 Me kasutame igasuguseid teie teenusekasutamise käigus kogutud isikuandmeid vaid meie privaatsus- ja küpsistepoliitikas sätestatu kohaselt: https://umotif.com/privacyPolicy. Palun võtke arvesse, et Internetiedastused ei ole kunagi täiesti privaatsed ega turvalised ja iga sõnumit või infot, mida saadetakse rakendus(t)e kaudu või mingi teenusega, võidakse lugeda või vahelt kinni püüda, isegi siis kui see on krüptitud.

2.7 Teenusekasutamisega nõustute te, et me kogume ja kasutame tehnilist teavet, mis puudutab kasutatud seadmete rakendust (rakendusi) ja igasugust sellega seotud tarkvara, riistvara ja/või lisaseadmete kasutust, et meie tooteid täiustada ja teile igasuguseid teenuseid pakkuda. Privaatsus- ja küpsisepoliitika tingimused rakenduvad määral, mil isikuandmed moodustavad niisuguse tehnilise teabe.

2.8 Teile pakutakse teenust tingimusel, et te tagate igal ajal igasuguse oma poolt esitatud ja üleslaaditud teabe õigsuse, täpsuse, tõepära ja aususe.

3. JUURDEPÄÄS MEIE TEENUSELE

3.1 Nendest tingimustest kinnipidamise alusel anname me teile edastamatu mitteekslusiivse litsentsi teenusekasutuseks (kaasa arvatud rakendus/raskused) vaid isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutuseks ja alludes meie privaatsuse- ja küpsisepoliitikale ning rakenduste poe reeglitele, mis sisalduvad viitena ühiselt neis tingimustes.

3.2 Igasugused intellektuaalse omandi õigused rakendus(t)es ja teenuses (kaasa arvatud kõik pildid, tekst, ikoonid ja muu sisu („Sisu“), samuti sisuseade) kuuluvad meile või meie litsentsiandjatele ja rakendus(t)e ja teenuste õigused (kaasa arvatud sisu) on teile litsentsi alusel antud (mitte müüdud). Teil ei ole intellektuaalse omandi õigusi rakendus(t)es, sisus ega teenustes ega nendele, välja arvatud kasutusõigus nende tingimuste alusel.

3.3 Te ei või kopeerida, uuesti avaldada, raamida, linkida, alla laadida, edastada, muuta, kohandada, üürida, liisida, laenutada, müüa, omistada, jaotada, litsentsida, alalitsentsida ega muudmoodi teha rakendust (rakendusi), teenust ega mingit sisu saadavaks, välja arvatud siis, kui te olete meiega eraldi kirjaliku lepingu teinud. Mingit autoriõigust ja/või muid intellektuaalse omandi teatisi ega vesimärke mingis sisus ei või kustutada ega muuta.

3.4 Te ei või koost lahti lammutada, lahti koostada, pöördprojekteerida ega luua tuletatud töid kogu või mingi rakendus(t)e või teenuse osa alusel, välja arvatud seadusega lubatud määral. Te ei või mingile sisule ega teabele rakendus(t)est ega teenusele ligi pääseda, neid jälgida ega kopeerida mingi roboti, robotämbliku, veebiroboti ega muu automaatvahendi ega manuaalse protsessiga mingil eesmärgil ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata, välja arvatud seadmetes nende tingimustega lubatu kohaselt rakendus(t)e ja teenuse kasutamiseks vajalikul määral.

3.5 Kui te rikute mingit neist tingimustest tõsiselt, võime me lõpetada teie rakendus(t)e ja teenuste kasutamise õigused igal ajal, teiega ühendust võttes. Kui teie tehtut saab korda teha, anname me teile selle tegemiseks mõistliku võimaluse. Kui me lõpetame teie rakendus(t)e ja teenuste kasutamise õiguse:

(a) peate te peatama kogu nende tingimustega lubatud tegevuse, kaasa arvatud teie rakendus(t)e ja teenuste kasutamine;

(b) te peate kustutama või eemaldama rakenduse(d) kõigist teie valduses olevatest seadmetest ja otsekohe hävitama kõik rakendus(t)e koopiad, mis teil on ja kinnitama meile, et te olete seda teinud; ja

(c) me võime blokeerida, piirata, keelata, peatada või lõpetada teie pääsu kõigisse või mingisse rakendus(t)e, teenuse või selle sisu osasse/osadesse.

3.6 Kõik õigused, mida nende tingimustega sõnaselgelt ei tagata, on reserveeritud.

3.7 Me püüame tagada, et rakendus/rakendused on tavaliselt saadaval ööpäevaringselt, kuigi seda ei saa garanteerida. Rakendusse/raskustesse või teenusesse ligipääsu võidakse ajutiselt ja etteteatamata peatada süsteemirikke, hoolduse või paranduse korral või põhjustel, mis ei allu meie kontrollile. Me võime ajutiselt peatada, tühistada või katkestada mingi teenuse osa ilma etteteatamata selliste olude korral.

3.8 Teie vastutate kõigi korralduste eest, mida te vajate meie teenusele ligipääsemiseks. Teie olete ka vastutav selle tagamise eest, et kõik meie teenusele teie Internetiühenduse kaudu ligipääsevad isikud oleksid teadlikud neist tingimustest ja muudest rakenduvatest tingimustest ja järgiksid neid.

4. TEIE KONTO JA SALASÕNA

4.1 Kui te valite või saate kasutaja identifikatsioonikoodi, salasõna või mingi muu infokillu meie turvaprotseduuride osana, tuleb teil seda teavet konfidentsiaalselt kohelda. Te ei või seda mingile kolmandale osapoolele avaldada.

4.2 Meil on õigus keelata igal ajal iga kasutaja identifikatsioonikood või salasõna, kas teie poolt valitu või meie määratu, kui te rikute meie mõistliku arvamuse kohaselt tõsiselt mingit nende tingimuste sätet.

4.3 Kui te teate või kahtlustate, et keegi peale teie teab teie kasutaja identifikatsioonikoodi või salasõna, tuleb teil meid sellest otsekohe teavitada aadressil contact@uMotif.com.

5. KUIDAS TEIE KONTOGA LINGITUD PROFESSIONAALID SEDA KASUTAVAD

5.1 Teenus on kavandatud teie andmejälgimise aitamiseks, tavaliselt teadusprojekti või uuringute osana, või meditsiini-, tervishoiutöötaja või muu professionaali abil, kes võib olla meie partner. Teenusele juurdepääs võidakse seega teile kättesaadavaks teha mõne meie partneri kaudu.

5.2 Teenuse (kaasa arvatud rakendus(te)) kasutamiseks registreerumisel kasutasite te unikaalset registreerimiskoodi. See unikaalne registreerimiskood lingib teie uMotif’i konto ühe või enamaga meie veebiomanditest või meie partnerite veebiomanditest. Näiteks, teie uMotif’i konto võib olla lingitud teatud andmebaasiga teadusuuringu jaoks või teatud haigla või arsti kabineti jaoks. Teie andmed on nähtavad kõigile professionaalsetele volitatud kasutajatele veebiomandites, millega teie konto on lingitud (teaduslikud uurijad, uuringukeskuste juhid, arstid, medõed, praksise juhid, dieediarstid jne). Teised patsiendid ei näe teie andmeid, välja arvatud kui te valite teisiti. Võib olla ka võimalik, et haiglas praktiseerivad arstid või tervishoiutöötajad lisavad teie kontole andmeid (näiteks, päeviku märge või uus ülesanne) ning vaatavad mingisuguseid teie sisestatud andmeid. Kui te ei taha, et keegi teine näeks teie andmeid, palun saatke meil aadressile contact@uMotif.com - kuigi te peaksite olema teadlik sellest, et see võib mõjutada teie ja teie haiglas praktiseerivate arstide teenusekasutust.

5.3 Kui teil on teenusele juurdepääs uMotif’i partneri kaudu ja see partner lõpetab oma lepingulise suhte uMotif’iga, ei pruugi teil enam selle partneri kaudu teenusele juurdepääsu olla. Partneri kaudu teenuse kasutamise ajal üleslaaditud andmetele ei pruugi enam juurdepääsu olla. Kui soovite lisateavet selle kohta, kas teil on teenusele jätkuv juurdepääs pärast meie ja asjassepuutuva partneri lepingulise suhte lõpetamist, võtke palun ühendust aadressil contact@uMotif.com.

6. MIDA TEIL EI LUBATA TEENUSEGA TEHA

6.1 Teil on keelatud teenusesse postitada või sellesse ja sellest edastada mingit materjali:

(a) mis on ähvardav, laimav, nilbe, ebasünnis, võimuvastane, solvav, pornograafiline, teotav, rassilist vihkamist ülesässitav, diskrimineeriv, ähvardav, skandaalne, sütitav, jumalat teotav, rikub konfidentsiaalsust, rikub privaatsust või võib pahandada või ebamugavust põhjustada; või

(b) mille jaoks te ei ole saanud kõiki vajalikke litsentse ja/või kinnitusi; või

(c) mis moodustab käitumise või ergutab käitumist, mida peetakse kriminaalkuriteoks, mis põhjustab tsiviilvastutust või on muudmoodi seadusevastane või rikub mingis maailma riigis mingi kolmanda osapoole õigusi; või

(d) mis on tehniliselt kahjulik (kaasa arvatud, piiranguteta, arvutiviirused, loogikapommid, troojalased, arvutiussid, kahjulikud komponendid, rikutud andmed või muu pahavara või kahjulikud andmed).

6.2 Te ei või:

(a) kasutada teenust, kaasa arvatud rakendust (rakendusi) ega selle sisu mingil seadusetul viisil;

(b) väärtarvitada teenust, kaasa arvatud rakendus(i), (kaasa arvatud, piiranguteta, häkkimine või pahatahtliku koodi sisestamine);

(c) edasi müüa teenust, rakendust (rakendusi) või selle sisu ega seda kaubanduslikult kasutada. Kui te müüte mingit seadet, kuhu rakendus/raskused on installitud, tuleb teil sealt rakendus(ed) eemaldada;

(d) rikkuda meie või mingi kolmanda osapoole intellektuaalse omandi õigusi teiepoolse teenuse, rakendus(t)e või selle sisu kasutusega;

(e) raamida ega kasutada mingisuguseid raamimistehnikaid teenuse, rakendus(t)e või mingi selle osa sulgemiseks;

(f) võtta kasutusele meetmeid, mis meie ainuäranägemise kohaselt seab meie serveritele või muule infrastruktuurile põhjendamatult või ebaproportsionaalselt suure koormuse; või

(g) kasutada teenust, rakendust (rakendusi) mingil moel, mis võib põhjustada või põhjustab tõenäoliselt mingil moel meie teenuse või rakendus(t)esse juurdepääsu katkestust, kahjustust või vigastust.

7. OPERATSIOONISÜSTEEMI NÕUDED

Teie vastutate oma infotehnoloogia, arvutiprogrammide ja platvormi konfigureerimise eest meie teenusesse (kaasa arvatud rakendusse/raskustesse) pääsemiseks. Te peaksite kasutama oma viirustõrje tarkvara. Üksikasjalik teave, mis puudutab teie seadme igasuguseid miinimumnõudeid (kaasa arvatud operatsioonisüsteem või rakendus(t)e mälunõuded) on rakenduste poe üksikasjaliku kirjelduse kohane; kui teie seade ei vasta neile miinimumnõuetele, ei pruugi rakendus(ed) teie seadmes töötada. Teie vastutate enne rakendus(t)e allalaadimist seadme miinimumnõuetele vastavuse kontrollimise eest.

8. MEIE TEENUSEGA LINKIMINE

8.1 Te võite meie veebisaidiga lingiühendust luua, tingimusel, et see sünnib ausalt ja seaduslikult ning ei kahjusta meie reputatsiooni ega kasuta seda ära. Te ei või luua linki viisil, mis vihjab mingisugusele meiepoolsele seosele, heakskiidule või toetusavaldusele, kui seda ei esine.

8.2 Kui te soovite meie veebisaiti, rakendust (rakendusi), sisu või teenust kasutada mingil moel, mis erineb ülaltoodust, võtke ühendust aadressil contact@uMotif.com.

9. KOLMANDA OSAPOOLE LINGID JA TEENUSE RESSURSSID

Teenuse kaudu võib olla võimalik luua lingiühendust teiste veebisaitidega, mille pakkujaks ei ole uMotif. Meil ei ole kontrolli nende saitide iseloomu, sisu ja saadavaloleku üle ja me ei ole vastutavad ning ei ole kontrollinud ega heaks kiitnud nende sisu ega privaatsuspoliitikaid (nende olemasolu korral). Igasuguste linkide kaasamine ei eelda soovitust ja ei ole neis väljendatud vaadete toetusavaldus. Te peate ise oma otsuse langetama, kas selliseid sõltumatuid saite kasutada.

10. MEIE VASTUTUSE PIIRAMINE

10.1 Me vastutame teie ees meie poolt põhjustatud ettenähtava kao ja kahju eest. Kui meil ei õnnestu neid tingimusi järgida, vastutame me teile põhjustatud kao ja kahju eest, mis tuleneb nende tingimuste meiepoolsest rikkumisest või kuna me ei suutnud korralikku hooldust ja oskusi kasutusele võtta, kuid me ei vastuta mingi ettenähtamatu kao ega kahju eest. Kadu või kahju on ettenähtav, kui selle juhtumine on kas ilmne või kui nii meie kui teie teadsime ajal, mil te need tingimused aktsepteerisite, et see võib juhtuda.

10.2 Miski nendes kasutustingimustes ei välista ega piira meie vastutust teie ees, kui selle tegemine on ebaseaduslik. See sisaldab vastutust surma või isikukahjustuse eest, tulenevalt meie hooletusest või meiepoolsest pettusest või petlikust vääriti esitusest.

10.3 Me ei vastuta ärikahju eest. Rakendus/raskused on koduseks ja ärikasutuseks. Kui te kasutate rakendust (rakendusi) mingiks kaubanduslikuks, äriliseks või edasimüügi otstarbeks, ei kanna me teie ees mingit vastutust mingisuguse tulukaotuse, äri kahjude, ärikahjustuse ega ärivõimaluse kao eest.

10.4 uMotif ei saa vastutada ja ei ole vastutav mingisuguse kahju eest, mis tuleneb teie tervishoiukava, mooduse või ravi jätkamise ebaõnnestumisest teie tervishoiutöötajate juhiste alusel. Me ei ole arstid ja rakendus/rakendused ning teenus ei asenda teie harilikku meditsiiniteenuse osutajat. Meie pakume vaid tehnoloogiat, mis aitab teie andmejälgimist, tavaliselt teadusprojekti või uuringute osana, või meditsiini-, tervishoiu- või muu professionaali abil, kes võib olla meie partner.

10.5 Rakendus/rakendused ja teenused antakse vaid andmehõiveks. Need ei ole mingisuguse nõuande ega suuniste andmiseks, mida peaksite usaldama. Teil tuleb enne iga tervishoiukava, uurimisprojekti, uuringut või uurimismoodust saada professionaalset või spetsialisti meditsiininõu. Rakendus(t)e ja teenuse kaudu antud info ei ole meditsiininõu ja ei asenda raviteenuseid - rakendus(ed) ja teenus on üksnes kasutaja andmejälgimise vahendiks.

10.6 Teil tuleb kontrollida, et rakendus(ed) ja teenused oleksid teile sobivad. Rakendus/rakendused ja teenused ei ole teie individuaalnõuetele vastavalt välja arendatud. Palun kontrollige, et rakendus(t)e ja teenuste vahendid ja funktsioonid (rakenduste poe kirjelduse kohaselt) vastaksid teie nõuetele.

11. MUUD TÄHTSAD TINGIMUSED

11.1 Meiega kirjalikuks kontaktivõtuks saatke oma kirjavahetus meile meiliaadressil: contact@uMotif.com

11.2 Me ei kohustu vastutama ega vastuta mingi nende tingimuste alusel omale võetud kohustuse alusel mingi toimingu ebaõnnestumise ega toimingu viivituse eest, mis on põhjustatud mingist tegevusest või sündmusest, mis on meie põhjendatava kontrolli väline, kaasa arvatud riiklike või era telesidevõrkude tõrked („Meie kontrolliväline sündmus“). Kui esineb mingi meie kontrolliväline sündmus, mis mõjutab meie kohustuste täitmist nende tingimuste alusel:

(a) nende tingimuste kohaselt meie kohustused peatatakse meie kontrollivälise sündmuse kestuse jooksul; ja

(b) me üritame mõistlikult leida lahendust, mille abil me saaksime oma kontrollivälisest sündmusest hoolimata nende tingimuste alusel oma kohustusi täita.

11.3 Me võime oma õigusi ja kohustusi nende tingimuste alusel teisele organisatsioonile üle anda. Me ütleme teile alati kirjalikult, kui see juhtub ja me tagame, et üleandmine ei mõjutaks nende tingimuste alusel teie õigusi ega meie kohustusi.

11.4 Te võite oma õigusi või kohustusi selle kasutuslepingu alusel teisele isikule üle kanda ainult siis, kui me sellega kirjalikult nõustume.

11.5 Isikul, kes ei ole nende tingimuste osapool, ei ole õigust nende kasutustingimuste mingit tingimust jõustada.

11.6 Kui meil ei õnnestu toonitada, et te mingit kohustust nende tingimuste alusel täidaksite või kui me ei jõusta oma õigusi teie vastaselt, või kui me viivitame selle tegemisega, ei tähenda see meiepoolset teie vastastest õigustest loobumist ja ei tähenda, et te ei peaks neist kohustustest kinni pidama. Kui me loobume teie poolt mingist maksmata jäetud summast, teeme me seda vaid kirjalikult ja see ei tähenda, et me tulevikus automaatselt igast teie maksmata jäetud summast automaatselt loobuksime.

11.7 Iga selle kasutuslepingu tingimus on eraldi toimiv. Kui mingi kohus või pädev võimuorgan otsustab, et miski neist tingimustest on ebaseaduslik või jõustamatu, jäävad ülejäänud tingimused täielikult jõusse ja kohalduvaks.

11.8 Need tingimused alluvad inglise seadusele ja neid tõlgendatakse selle seaduse kohaselt.

11.9 Kui te olete tarbijana Euroopa Liidu resident ja me suuname selle teenuse mingisse liikmesriiki, mille resident te olete, saate te kasu igasugustest kohustuslikest seadusesätetest riigis, kus te resident olete. Mitte miski neis tingimustes, kaasa arvatud klausel 11.8, ei mõjuta teie tarbijaõigusi niisuguste kohustuslike kohaliku riigi seadusesätetele toetumisel.

11.10 Kui te soovite lisateavet, mis puudutab veebivaidluste lahendamist, järgige seda linki, mis viib Euroopa Komisjoni veebisaidile: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. See link esitatakse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ülemkogu eeskirja (EL) nr 524/2013 nõuete kohaselt vaid informatsiooniks. Meil ei ole kohustust veebivaidluse lahendamises osaleda.