Bestämmelser och villkor

Detta dokument har översatts automatiskt och tillhandahålls endast i informationssyfte. Den engelska versionen av detta dokument innehåller de officiella villkoren för uMotif.

Senast uppdaterad: Feb 2021

Välkommen till uMotif. Om Ni fortsätter att bläddra och använda våra tjänster, inklusive appen/apparna (enligt vad som definieras nedan), webb-baserade applikationer och portaler, molnbaserade system, analystjänster, API:er och integreringar med andra tjänster (tillsammans ”tjänsten”), går Ni med på att följa och bindas av följande bestämmelser och villkor för användning (”villkoren”), som tillsammans med vår Sekretess- och cookie-policy styr uMotifs förhållande med Er i förhållande till tjänsten. Om Ni inte samtycker till någon del av dessa villkor ska Ni inte använda tjänsten.

Observera att vi kan revidera dessa användningsvillkor från tid till annan i enlighet med avsnitt 2.3 nedan.

1. INFORMATION OM OSS

Tjänsten tillhandahålls av uMotif Limited (”uMotif”, ”oss” eller ”vi”). Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer 07993440 och vi har vårt registrerade kontor på adressen 12 New Fetter Lane, London, EC4A 1JP, Storbritannien. Termen ”Ni” avser den person som använder eller tittar på tjänsten.

Support. Om Ni vill ha mer information om appen/apparna eller tjänsten eller har problem med att använda dem, skicka e-post till vårt kundtjänstteam på contact@umotif.com.

Kontakta oss (inklusive med klagomål). Om Ni anser att appen/apparna eller tjänsterna är bristfälliga eller beskrivs på fel sätt eller vill kontakta oss av någon annan orsak, skicka e-postmeddelande till vårt kundtjänstteam på contact@umotif.com.

2. INFORMATION OM TJÄNSTEN

2.1 Vi designar, utvecklar, bedriver och underhåller programvaruapplikationer (”appen”/”apparna”) som hjälper människor att spåra sina uppgifter, inklusive för användning i forskningsprojekt och prövningar och med hälso- och sjukvårdspersonal. Vi skapar våra egna uMotif-appar och vi arbetar med partners för att skapa märkta appar genom att använda vår teknologi för våra partners så att de kan göra dessa appar tillgängliga för sina klienter. Våra partners kan exempelvis omfatta hälso- och sjukvårdspersonal, forskningsinstitutioner och läkemedelsföretag.

2.2 Vi licensierar vår användning av tjänsten till Er baserat på dessa villkor. Hur Ni använder appen/apparna kan också styras av de regler eller policyer som tillämpas av någon som helst leverantör eller operatör av appbutik från vars webbplats Ni hämtat appen/apparna (”appbutiksregler”). Vi förblir alltid ägaren till tjänsten.

2.3 Vi kan behöva ändra dessa villkor för att reflektera ändringar i lagen eller bästa praxis eller för att ta itu med ytterligare funktioner som vi introducerar. Vi kommer att ge Er minst 30 dagars varning om eventuella ändringar genom att skicka ett e-postmeddelande till Er med detaljer om ändringen, eller informera Er om en ändring när Ni startar appen/apparna nästa gång. Om Ni inte godkänner de ändringar Ni informeras om kan ni fortsätta använda appen/apparna och tjänsten i enlighet med de befintliga villkoren men Ni kanske inte har åtkomst till vissa nya funktioner.

2.4 Från tid till annan kan uppdateringar till appen/apparna utfärdas via Er appbutiksleverantör för att förbättra prestanda, förstärka funktionen, reflektera ändringar i operativsystemet eller ta itu med säkerhetsproblem, även om dessa inte väsentligen förändrar funktionen i appen/apparna. Beroende på uppdateringen kanske Ni inte kan använda appen/apparna förrän Ni har hämtat den senaste versionen av appen/apparna eller installerat den aktuella versionen av operativsystemet och godkänt eventuella nya villkor.

2.5 Du accepterar ansvar i enlighet med dessa villkor för användningen av tjänsten på vilken enhet som helst, oavsett om den enheten ägs av dig eller inte.

2.6 Vi använder endast personuppgifter som vi samlar in genom Er användning av tjänsten på det sätt som beskrivs i vår Sekretess- och cookie-policy: https://umotif.com/privacyPolicy. Var medveten om att internetöverföringar aldrig är fullständigt privata eller säkra och att eventuellt meddelande eller eventuell information som Ni skickar genom att använda appen/apparna eller någon tjänst kanske kan läsas eller avlyssnas av andra, även om dessa är krypterade.

2.7 Genom att använda tjänsten ger Ni samtycke till att vi samlar in och använder teknisk information om de enheter som används för att nå appen/apparna och all relaterad programvara, maskinvara och/eller kringutrustning för att förbättra våra produkter och för att förse Er med eventuella tjänster. I den utsträckning som sådan teknisk information utgör personuppgifter ska villkoren i Sekretess- och cookie-policyn gälla.

2.8 Tillhandahållandet av tjänsten till Er är villkorligt baserat på att Ni säkerställer att all information som Ni tillhandahåller och skickar (laddar upp) alltid är korrekt, riktig, sanningsenlig och ärlig.

3. ÅTKOMST TILL VÅR TJÄNST

3.1 Under förutsättning att Ni följer dessa villkor beviljar vi Er en icke-överlåtbar, icke-exklusiv licens att använda tjänsten (inklusive appen/apparna), endast för personlig användning utan kommersiellt syfte och under vår Sekretess- och cookie-policy och Appbutiksregler som alla inkluderas i dessa villkor med hänvisning.

3.2 Alla rättigheter angående immateriell egendom i appen/apparna och tjänsten (inklusive alla bilder, all text, alla symboler och annat innehåll (”innehåll”), såväl som arrangemanget av innehållet) tillhör oss eller våra licensgivare och rättigheterna i appen/apparna och tjänsterna (inklusive innehållet) licensieras (säljs inte) till Er. Ni har inga rättigheter avseende den immateriella egendomen i, eller till, appen/apparna, innehållet eller tjänsterna förutom rätten att använda dem i enlighet med dessa villkor.

3.3 Såvida Ni inte har ingått ett separat skriftligt avtal med oss får Ni inte kopiera, på nytt publicera, skapa ram för, skapa länk till, hämta (ladda ner), överföra, modifiera, anpassa, hyra, leasa, låna ut, sälja, överlåta, distribuera, upplåta licens, upplåta underlicens eller på annat sätt göra appen/apparna, tjänsten eller något av innehållet tillgängliga. Inga upphovsrättsmeddelanden och/eller andra meddelanden eller vattenstämplar angående immateriell egendom på något som helst innehåll får raderas eller modifieras.

3.4 Ni får inte dela upp, dekompilera, använda program för omvänd kompilering eller skapa härledda verk baserade på hela eller någon del av appen/apparna eller tjänsten förutom i den utsträckning som tillåts enligt lag. Ni får inte använda, övervaka eller kopiera något innehåll eller någon information från appen/apparna eller tjänsten genom att använda robot, spindel, skrapningsverktyg eller annan automatiserad metod eller någon som helst manuell process för något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd, förutom enligt vad som är nödvändigt för att kunna använda appen/apparna och tjänsterna på enheter enligt vad som tillåts i dessa villkor.

3.5 Om Ni bryter mot något av dessa villkor på ett allvarligt sätt kan vi avsluta Era rättigheter att använda appen/apparna och tjänsterna när som helst genom att kontakta Er. Om vad Ni har gjort kan åtgärdas kommer vi att ge Er en rimlig möjlighet att göra så. Om vi avslutar Er rätt att använda appen/apparna och tjänsterna gäller följande:

(a) Ni måste stoppa alla aktiviteter som godkänts i dessa villkor, inklusive Er användning av appen/apparna och eventuella tjänster;

(b) Ni måste radera eller ta bort appen/apparna från alla enheter i Er ägo och omedelbart förstöra alla kopior av appen/apparna som Ni har och bekräfta till oss att Ni har gjort detta; och

(c) Vi kan blockera, begränsa, inaktivera, göra uppehåll i eller säga upp Er åtkomst till alla eller någon del av appen/apparna, tjänsten eller dess innehåll.

3.6 Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats i dessa villkor förbehålles.

3.7 Vi eftersträvar att säkerställa att appen/apparna normalt finns tillgängliga dygnet runt, även om detta inte kan garanteras. Åtkomst till appen/apparna eller tjänsten kan stängas av temporärt och utan varning om systemfel, underhåll eller reparation sker eller av orsaker utanför vår kontroll. Vi kan temporärt göra uppehåll i, återkalla eller avbryta någon som helst del av tjänsten utan meddelande under sådana omständigheter.

3.8 Ni är ansvarig för att göra alla nödvändiga arrangemang så att Ni ska ha åtkomst till vår tjänst. Ni är också ansvarig för att säkerställa att alla personer som har åtkomst till vår tjänst via Er internetanslutning är varse om dessa villkor och andra tillämpliga bestämmelser och villkor, och att de följer dem.

4. ERT KONTO OCH LÖSENORD

4.1 Om Ni väljer, eller om Ni får, en användaridentifikationskod, ett lösenord eller något annat informationsobjekt som del av våra säkerhetsprocedurer måste Ni hantera sådan information som konfidentiell. Ni får inte avslöja sådan information för någon tredje part.

4.2 Vi har rätten att inaktivera valfri användaridentifikationskod eller valfritt lösenord, oavsett om dessa valts av Er eller allokerats av oss, när som helst, om Ni ger oss en rimlig grund att anta att Ni åsidosätter någon av bestämmelserna i dessa villkor på ett allvarligt sätt.

4.3 Om Ni vet eller misstänker att någon annan än Ni känner till Er användaridentifikationskod eller Ert lösenord måste Ni omedelbart informera oss om detta via e-post på contact@uMotif.com.

5. SÅ HÄR ANVÄNDS ERT KONTO AV YRKESMÄN SOM LÄNKAR TILL DET

5.1 Tjänsten är designad för att hjälpa Er att spåra Era uppgifter, vanligtvis som del av ett forskningsprojekt eller en prövning, eller med medicinsk personal, hälso- och sjukvårdspersonal och andra yrkesmän, som kan vara våra partners. Åtkomst till tjänsten kan därför göras tillgänglig för Er via en av våra partners.

5.2 Vid registreringen för att använda tjänsten (inklusive appen/apparna) kommer Ni att ha använt en unik registreringskod. Denna unika registreringskod kopplar Ert uMotif-konto till en eller flera av våra online-egendomar eller till våra partners online-egendomar. Ert uMotif-konto kan exempelvis vara kopplat till en specifik databas för en forskningsstudie eller för ett visst sjukhus eller en viss läkarmottagning. Era uppgifter kommer att kunna ses av alla professionella godkända användare av de online-egendomar som Ert konto är kopplat till (forskare, centerchefer, läkare, sköterskor, mottagningschefer, dietister osv.) Era uppgifter kommer inte att kunna ses av andra patientanvändare såvida Ni inte väljer något annat. Det kan också vara möjligt för Era kliniker eller Er hälso- och sjukvårdspersonal att lägga till uppgifter i Ert konto (t.ex. en notering från en journal eller en ny uppgift), såväl som att visa eventuella uppgifter som Ni har infört. Om Ni inte vill att Era uppgifter ska visas av någon annan, skicka e-post till contact@uMotif.com. Ni ska emellertid vara varse om att detta kan påverka hur Ni och Era kliniker använder tjänsten.

5.3 Om Ni har åtkomst till tjänsten via en uMotif-partner och den partnern säger upp sitt avtalsmässiga förhållande med uMotif kanske Ni inte längre kan få åtkomst till tjänsten via den partnern. Uppgifter som överförts när Ni använde tjänsten via partnern kanske inte heller längre finns tillgängliga. Om Ni vill ha ytterligare information om huruvida Ni kommer att ha fortsatt åtkomst till tjänsten efter uppsägning av vårt avtalsförhållande med den relevanta partnern, kontakta contact@uMotif.com.

6. VAD NI INTE HAR TILLSTÅND ATT GÖRA MED TJÄNSTEN

6.1 Ni får inte publicera eller skicka till eller från tjänsten något som helst material:

(a) som är hotande, ärekränkande, obscent, oanständigt, agitatoriskt, stötande, pornografiskt, grovt, som kan ge upphov till rashat, som är diskriminerande, skrämmande, skandalöst, inflammatoriskt, hädiskt, i missbruk av förtroende, intrång mot sekretessen eller som kan leda till obehag eller besvär; eller

(b) för vilket Ni inte har erhållit alla nödvändiga licenser och/eller godkännanden; eller

(c) som utgör eller uppmuntrar beteende som skulle anses vara ett lagbrott, ge upphov till skadeståndsansvar eller på annat sätt vara i motsats till lagen eller göra intrång på någon tredje parts rättigheter, i vilket land som helst i världen; eller

(d) som är tekniskt skadligt (inklusive, utan begränsning, datorvirus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, skadliga komponenter, förvrängda data eller annan skadlig programvara eller skadliga data).

6.2 Ni får inte:

(a) använda tjänsten inklusive appen/apparna eller dess innehåll på något som helst olagligt sätt;

(b) använda tjänsten på fel sätt inklusive appen/apparna (inklusive, utan begränsning, genom hackning eller infogande av skadlig kod);

(c) återförsälja eller utnyttja tjänsten, appen/apparna eller innehållet för kommersiell användning. Om Ni säljer någon enhet på vilken appen/apparna är installerade måste Ni avlägsna appen/apparna från den;

(d) göra intrång på våra eller någon tredje parts rättigheter till immateriell egendom i Er användning av tjänsten, appen/apparna eller deras innehåll;

(e) rama in eller använda inramningstekniker för att bifoga tjänsten, appen/apparna eller någon del av dessa;

(f) vidta någon åtgärd som efter vårt eget gottfinnande lägger en orimligt eller oproportionerligt stor belastning på våra servrar eller annan infrastruktur; eller

(g) använda tjänsten, appen/apparna på något sätt som kan orsaka, eller troligen orsaka, att åtkomst till eller användning av tjänsten eller appen/apparna kommer att avbrytas, skadas eller försämras på något sätt.

7. OPERATIVSYSTEMSKRAV

Ni är ansvarig för att konfigurera Er informationsteknologi, Era datorprogram och Er plattform för att nå vår tjänst (inklusive appen/apparna). Ni ska använda Ert eget virusskyddsprogram. Detaljer som har att göra med eventuella minimikrav för Er enhet (inklusive appens/apparnas operativsystems- eller minneskrav enligt detaljerna i appbutiken); om Er enhet inte uppfyller dessa minimikrav kanske appen/apparna inte fungerar på Er enhet. Det är Ert ansvar att kontrollera att Er enhet uppfyller minimikraven före hämtning av appen/apparna.

8. SKAPA LÄNK TILL VÅR TJÄNST

8.1 Ni kan skapa en länk till vår webbplats, under förutsättning att Ni gör så på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det. Ni får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att den antyder någon form av association, godkännande eller bekräftelse å våra vägnar där sådana inte finns.

8.2 Om Ni vill använda vår webbplats, vår app/appar, vårt innehåll eller vår tjänst på annat sätt än vad som beskrivs ovan, kontakta contact@uMotif.com.

9. TREDJE PARTS LÄNKAR OCH RESURSER I TJÄNSTEN

Via tjänsten kanske Ni kan skapa en länk till andra webbplatser som inte tillhandahålls av uMotif. Vi har ingen kontroll över typen, innehållet och tillgängligheten för de webbplatserna, och vi är inte ansvariga för och har inte kontrollerat och godkänt deras innehåll eller deras sekretesspolicyer som eventuellt finns. Inklusionen av eventuella länkar innebär inte en rekommendation eller bekräftelse av synpunkter som uttalas. Ni kommer att behöva göra Ert eget oberoende omdöme om huruvida några sådana oberoende webbplatser ska användas.

10. BEGRÄNSNING AV VÅRT RÄTTSLIGA ANSVAR

10.1 Vi är ansvariga gentemot Er för förutsebar förlust och skada som orsakas av oss. Om vi misslyckas med att följa dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som Ni lider som är ett förutsebart resultat av att vi bryter mot dessa villkor eller vår underlåtenhet att använda rimlig försiktighet och färdighet, men vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som inte kan förutses. Förlust eller skada kan förutses om det antingen är uppenbart att detta kommer att inträffa eller om, vid det tillfället Ni godkände dessa villkor, både vi och ni visste att det kunde hända.

10.2 Ingenting i dessa användningsvillkor utesluter eller begränsar vårt rättsliga ansvar gentemot Er där det skulle vara olagligt att göra så. Detta omfattar rättsligt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår från vår försummelse, eller vårt bedrägeri eller bedräglig oriktig framställning.

10.3 Vi har inget rättsligt ansvar för affärsförluster. Appen/apparna är för användning i hemmet och privat användning. Om Ni använder appen/apparna för något som helst kommersiellt, affärsmässigt eller återförsäljningssyfte kommer vi inte att ha något rättsligt ansvar gentemot Er för någon som helst förlust av vinst, förlust av affärer, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjlighet.

10.4 uMotif kan inte ha och har inte rättsligt ansvar för några som helst skador som är resultatet av Er underlåtenhet att fortsätta Ert hälso- och sjukvårdsprogram, Er plan eller behandling enligt vad som instrueras av Er hälso- och sjukvårdspersonal. Vi är inte läkare och appen/apparna och tjänsten ersätter inte Er ordinarie hälso- och sjukvårdspersonal. Vi erbjuder helt enkelt en teknik som hjälper Er att spåra Era uppgifter, vanligtvis som del av ett forskningsprojekt eller en prövning, eller med medicinsk personal, hälso- och sjukvårdspersonal och andra yrkesmän, som kan vara vår partner.

10.5 Appen/apparna och tjänsterna tillhandahålls endast för datafångstsyften. De erbjuder inte någon form av råd eller vägledning som Ni ska sätta tillit till. Ni måste erhålla råd från yrkesmän eller specialister innan Ni påbörjar någon form av hälsoprogram, forskningsprojekt, prövning eller plan. Den information som tillhandahålls via appen/apparna och tjänsten utgör inte medicinskt råd och fungerar inte som en ersättning för medicinsk behandling – appen/apparna och tjänsten erbjuder endast ett verktyg för spårning av användarens uppgifter.

10.6 Ni måste kontrollera att appen/apparna och tjänsterna passar Er. Appen/apparna och tjänsterna har inte utvecklats för att uppfylla Era individuella krav. Kontrollera att möjligheterna och funktionerna i appen/apparna och tjänsterna (enligt vad som beskrivs i appbutiken) uppfyller Era krav.

11. ANDRA VIKTIGA TERMER

11.1 Kontakta oss skriftligen genom att skicka Er kommunikation till oss via e-post till: contact@uMotif.com

11.2 Vi kommer inte att ha rättsligt ansvar eller annat ansvar för någon som helst underlåtenhet att fullgöra, eller fördröjt fullgörande av, någon som helst av våra skyldigheter under dessa villkor som orsakas av någon handling eller händelse utöver vår rimliga kontroll, inklusive fel i offentliga eller privata telekommunikationsnätverk (”händelse utanför vår kontroll”). Om en händelse utanför vår kontroll äger rum som påverkar fullgörandet av våra skyldigheter under dessa villkor gäller följande:

(a) våra skyldigheter under dessa villkor ska uppskjutas under varaktigheten för händelsen utanför vår kontroll; samt

(b) vi kommer att göra rimliga ansträngningar att hitta en lösning genom vilken våra skyldigheter under dessa villkor kan fullgöras trots händelsen utanför vår kontroll.

11.3 Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter under dessa villkor till en annan organisation. Vi kommer alltid att informera Er skriftligen om detta händer och vi kommer att säkerställa att överföringen inte kommer att påverka Era rättigheter eller våra skyldigheter under dessa villkor.

11.4 Ni kan endast överföra Era rättigheter eller skyldigheter under dessa användningsvillkor till en annan person om vi har en skriftlig överenskommelse om detta.

11.5 En person som inte är en part av dessa villkor har ingen rätt att genomdriva något villkor i dessa villkor.

11.6 Om vi underlåter att insistera på att Ni fullgör någon av Era skyldigheter under dessa villkor, eller om vi inte genomdriver våra rättigheter gentemot Er, eller om vi dröjer med att göra så, kommer det inte att betyda att vi har avstått från våra rättigheter gentemot Er och kommer inte att betyda att Ni inte behöver följa de skyldigheterna. Om vi avstår från vår rätt att meddela Er om Ni inte uppfyller Era skyldigheter kommer vi enbart att göra så skriftligen och detta betyder inte att vi automatiskt avstår från vår rätt att meddela Er om Ni inte uppfyller Erna skyldigheter senare.

11.7 Vart och ett av villkoren i dessa villkor fungerar separat. Om någon domstol eller kompetent myndighet beslutar att något av dem är olagligt eller inte kan genomdrivas förblir återstående villkor giltiga och i kraft.

11.8 Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med engelsk lag.

11.9 Som konsument gäller att om Ni är bosatt i EU och vi styr tjänsten till den medlemsstat där Ni är bosatt kommer Ni att åtnjuta alla obligatoriska bestämmelser i lagen för det land där Ni är bosatt. Ingenting i dessa villkor, inklusive klausul 11.8, påverkar Era rättigheter att som konsument åberopa sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lag.

11.10 Om Ni vill ha mer information om tvistlösning på nätet, följ denna länk till Europeiska kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denna länk tillhandahålls enligt krav i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 och är endast för informationssyften. Vi är inte skyldiga att delta i tvistlösning på nätet.