Voorwaarden

Dit document is automatisch vertaald en wordt alleen ter informatie verstrekt. De Engelse versie van dit document bevat de officiële voorwaarden van uMotif.

Laatst bijgewerkt: februari 2021

Welkom bij uMotif. Als u doorbladert en onze Dienstverlening gebruikt, inclusief de App(s) (zoals hieronder gedefinieerd), webgebaseerde applicaties en portals, cloud-gebaseerde systemen, analytische Dienstverlening, API's en integraties met andere Dienstverlening (samen de "Dienstverlening), stemt u er mee in zich te houden aan en gebonden te zijn door de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden"), die samen met ons Privacy- en Cookiebeleid de relatie ,met betrekking tot de Dienstverlening, tussen u en uMotif regelt. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Voorwaarden, gelieve geen gebruik van deze Dienstverlening te maken. Houd er rekening mee dat we deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen herzien in overeenstemming met sectie 2.3 hieronder.

1. INFORMATIE OVER ONS

De Dienstverlening wordt geleverd door uMotif Limited ("uMotif", "ons" of "wij"). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 07993440 en hebben onze maatschappelijke zetel te 12 New Fetter Lane, Londen, EC4A 1JP. De term 'u' verwijst naar de gebruiker of kijker van de Dienstverlening

Ondersteuning. Als u meer wilt weten over de App (s) of de Dienstverlening of problemen ondervindt bij het gebruik ervan, kunt u een e-mail sturen naar onze klantenDienstverlening op contact@umotif.com.

Contact met ons opnemen (inclusief klachten). Als u denkt dat de App(s) of deDienstverlening defect zijn of onjuist zijn beschreven of als u om een ​​andere reden contact met ons wilt opnemen, kunt u een e-mail sturen naar onze klantendienst op contact@umotif.com.

2. INFORMATIE OVER DE DIENSTVERLENING

2.1 Wij ontwerpen, ontwikkelen, beheren en onderhouden softwaretoepassingen (de "App(s)") om mensen te helpen hun gegevens bij te houden, om te gebruiken in onderzoeksprojecten en studies en om te gebruiken met professionals in de gezondheidszorg. We maken onze eigen uMotif-apps en we werken samen met partners om branded-apps te maken die gebruik maken van onze technologie en door onze partners beschikbaar gesteld kunnen worden voor hun klanten. Onze partners kunnen bijvoorbeeld gezondheidswerkers, onderzoeksinstellingen en farmaceutische bedrijven zijn.

2.2 Het gebruik van onze Dienstverlening wordt aan u vergund op basis van deze Voorwaarden.Dienstverlening. De manieren waarop u de App(s) gebruikt, kunnen ook worden bepaald door de regels of het beleid van de appstore-aanbieder of -operator van wiens site u de App(s) hebt gedownload ("AppStore-regels"). We blijven altijd de eigenaar van de Dienstverlening.

2.3 We kunnen deze Voorwaarden mogelijk wijzigen zodat ze rekening houden met met wijzigingen in de wet of veranderingen in wat goede praktijken zijn of om om te gaan met extra functies die we introduceren. We zullen u minstens 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen van elke wijziging door u een e-mail te sturen met details over de wijziging of u op de hoogte te stellen van een wijziging wanneer u de app(s) de volgende keer start. Als u de gemelde wijzigingen niet accepteert, kunt u de App(s) en de Dienstverlening blijven gebruiken in overeenstemming met de bestaande voorwaarden, maar bepaalde nieuwe functies zijn mogelijk niet voor u beschikbaar.

2.4 Van tijd tot tijd kunnen updates van de App(s) worden uitgegeven via uw appstore-provider om de prestaties en functionaliteit te verbeteren, wijzigingen in het besturingssysteem weer te geven of beveiligingsproblemen te verhelpen, hoewel deze de functionaliteit van de App(s) niet wezenlijk veranderen. Afhankelijk van de update kunt u de App(s) mogelijk pas gebruiken nadat u de nieuwste versie van de App(s) hebt gedownload of de huidige versie van het besturingssysteem hebt geïnstalleerd en nieuwe voorwaarden hebt geaccepteerd.

2.5 U aanvaardt de verantwoordelijkheid in overeenstemming met deze Voorwaarden voor het gebruik van de Service op elk apparaat, ongeacht of dat apparaat uw eigendom is of niet.

2.6 We gebruiken alleen persoonlijke gegevens die we bekomen door uw gebruik van de Dienstverlening en op de manier die is uiteengezet in ons Privacy- en Cookiebeleid: https://umotif.com/privacyPolicy. Hou er rekening mee dat internettransmissies nooit volledig privé of veilig zijn en dat berichten of informatie die u verzendt via de App(s) of een Dienstverlening, door anderen kan worden gelezen of onderschept, zelfs als deze is gecodeerd.

2.7 Door de Dienstverlening te gebruiken, stemt u ermee in dat wij technische informatie verzamelen en gebruiken van de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de App (s) en van alle gerelateerde software, hardware en/ of randapparatuur om onze producten te verbeteren en om Dienstverlening aan u te leveren. Voor zover dergelijke technische informatie persoonsgegevens bevat, zijn de voorwaarden van het Privacy- en Cookiebeleid van toepassing.

2.8 Het verlenen van Dienstverlening aan u is afhankelijk van uw verzekering om ervoor te zorgen dat alle informatie die u verstrekt en uploadt altijd juist en waarheidsgetrouw en eerlijk is.Dienstverlening

3. TOEGANG TOT ONZE DIENSTVERLENING

3.1 Als u zich aan deze Voorwaarden houdt, verlenen wij u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om de Dienstverlening te gebruiken (inclusief de App(s)), uitsluitend voorpersoonlijk, niet-commercieel gebruik en onderhevig aan ons Privacy- en Cookiebeleid en de Appstore-regels, die allemaal als referentie in deze Voorwaarden zijn opgenomen.

3.2 Alle intellectuele eigendomsrechten in de App(s) en Dienstverlening (inclusief alle afbeeldingen, tekst, pictogrammen en andere inhoud ("Inhoud"), evenals de regeling van de Inhoud zijn van ons of onze licentiegevers en de rechten in de App(s) en de Dienstverlening (inclusief de Inhoud) worden aan u in licentie gegeven (niet verkocht). U hebt geen intellectuele eigendomsrechten in, of op, de App (s), de Inhoud of de Dienstverlening anders dan het recht om ze te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

3.3 Tenzij u een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met ons bent aangegaan, zal u de App (s), de Dienstverlening of iets van de Inhoud niet kopiëren, opnieuw publiceren, framen, linken naar, downloaden, verzenden, wijzigen, aanpassen, verhuren, leasen, lenen, verkopen, toewijzen, distribueren, in licentie geven, in onderlicentie geven of op een andere manier beschikbaar stellen. Alle kennisgeving van auteursrecht en of andere berichtgeving van intellectueel eigendom of watermerken op de Inhoud zullen worden verwijderd of gewijzigd.

3.4 U zult de werken niet demonteren, decompileren, reverse-engineeren of afgeleide werken er van maken op basis van het geheel of een deel van de App(s) of de Dienstverlening behalve voor zover het toegestaan is ​​door de wet. U mag geen Inhoud of informatie van de App(s) of Dienstverlening openen, controleren of kopiëren met behulp van een robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd middel of een handmatig proces voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, behalve indien nodig om de App (s) en de Dienstverlening op apparaten zoals toegestaan ​​in deze Voorwaarden, te gebruiken.DienstverleningDienstverlening.

3.5 Als u een van deze Voorwaarden op ernstige wijze schendt, kunnen we uw rechten op het gebruik van de App(s) en de Dienstverlening op elk gewenst moment beëindigen door contact met u op te nemen. Als wat u hebt gedaan in orde kan worden gemaakt, dan geven wij u een redelijke mogelijkheid om dit te doen. 
Als we uw recht op gebruik van de App(s) en Dienstverlening beëindigen:

(a) moet u alle activiteiten stopzetten die door deze Voorwaarden zijn toegestaaninclusief uw gebruik van de App(s) en alle Dienstverlening;

(b) moet u de App(s) wissen of verwijderen van alle apparaten in uw bezit en onmiddellijk alle kopieën van de App(s) die u heeft vernietigen en bevestigen dat u dit hebt gedaan;

en (c) kunnen we uw toegang tot alle of een deel van de App(s), de Dienstverlening of de Inhoud blokkeren, beperken, uitschakelen, opschorten of beëindigen.

3.6 Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze Voorwaarden zijn onder voorbehoud.

3.7 We streven ernaar om ervoor te zorgen dat de App(s) normaal gesproken 24 uur per dag beschikbaar is, hoewel dit niet kan worden gegarandeerd. Toegang tot de App(s) of de Dienstverlening kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen buiten onze controle. We kunnen tijdelijk een deel van de Dienstverlening opschorten, intrekken of stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving.

3.8 U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige regelingen om toegang te hebben tot onze Dienstverlening. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via onze internetverbinding toegang hebben tot onze Dienstverlening op de hoogte zijn van deze Voorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en bepalingen, en er zich aan houden.

4. UW ACCOUNT EN WACHTWOORD

4.1 Als u een gebruikersidentificatiecode, -wachtwoord of een ander stuk informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures kiest of ontvangt, dan moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen. U mag dit niet bekendmaken aan derden.

4.2 We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of elk -wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, op elk gewenst moment uit te schakelen, indien wij van mening zijn dat u op enigerlei wijze inbreuk maakt op de bepalingen van deze Voorwaarden.

4.3 Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u zelf uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, dan moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen via contact@uMotif.com.

5. HOE UW ACCOUNT WORDT GEBRUIKT DOOR PROFESSIONALS DIE ER NAAR TOE LINKEN

5.1 De Dienstverlening is ontworpen om u te helpen uw gegevens bij te houden, meestal als onderdeel van een onderzoeksproject of studie, of met een medische, gezondheids- of andere professional die mogelijk onze partner is. Toegang tot de Dienstverlening kan daarom via een van onze partners aan u beschikbaar worden gesteld.

5.2 Bij registratie voor het gebruik van de Dienstverlening (inclusief de App(s)), hebt u een unieke registratiecode gebruikt. Deze unieke registratiecode koppelt uw uMotif-account aan een of meer van onze online-eigendommen of aan online-eigendommen van onze partners. Uw uMotif-account kan bijvoorbeeld zijn gekoppeld aan een specifieke database voor een onderzoeksstudie of voor een bepaald ziekenhuis of een dokterspraktijk. Uw gegevens zijn zichtbaar voor alle professionele geautoriseerde gebruikers van de online eigenschappen waaraan uw account is gekoppeld (onderzoekers, sitebeheerders, artsen, verpleegkundigen, praktijkbeheerders, diëtisten, etc.). Uw gegevens zullen niet zichtbaar zijn voor andere patiënten, tenzij u anders kiest. Het kan ook mogelijk zijn voor uw clinici of gezondheidswerkers om gegevens aan uw account toe te voegen (bijvoorbeeld een dagboeknotitie of een nieuwe taak) en om gegevens die u hebt ingevoerd te bekijken. Als u niet wilt dat uw gegevens door iemand anders worden bekeken, kunt u een e-mail sturen naar contact@uMotif.com. Hou er echter rekening mee dat dit van invloed kan zijn op de manier waarop u en uw artsen de Dienstverlening gebruiken.

5.3 Als u toegang hebt tot de Dienstverlening via een uMotif-partner en die partner beëindigt zijn contractuele relatie met uMotif, dan hebt u mogelijk geen toegang meer tot de Dienstverlening via die partner. Gegevens die zijn geüpload tijdens het gebruik van de Dienstverlening via de Partner, zijn mogelijk ook niet langer toegankelijk. Indien u meer informatie wilt het behoud van uw toegang tot de dienstverlening na beëindiging van de contractuele relatie met de betreffende partner, gelieve contact te nemen met contact@uMotif.com.

6. WAT U NIET TOESTAAT MET DE DIENSTVERLENING

6.1 Het is verboden materiaal te plaatsen of te verzenden naar of van de Dienstverlening:

(a) die bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, oproerig, beledigend, pornografisch, beledigend is, aanleiding kan geven tot rassenhaat, discriminerend, dreigend, schandalig, opruiend, godslasterlijk is, in strijd met het vertrouwen, in strijd met de privacy is of kan leiden tot ergernis of ongemak; of

(b) waarvoor u niet alle benodigde licenties en/ of goedkeuringen hebt verkregen; of

(c) dat gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderzijds in strijd zou zijn met de wet of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, in elk land ter wereld; of

(d) dat technisch schadelijk is (inclusief, maar niet beperkt tot, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).

6.2 Je zal niet/geen:

(a) de Dienstverlening, inclusief de App(s) of de Inhoud ervan, op een onwettige manier gebruiken;

(b) de Dienstverlening misbruiken, inclusief de App(s) (inclusief, zonder beperking, door het hacken of invoegen van kwaadaardige code);

(c) de Dienstverlening, de App (s) of de Inhoud ervan opnieuw verkopen of commercieel gebruiken. Als u een apparaat verkoopt waarop de app(s) zijn geïnstalleerd, moet u de app(s) eruit verwijderen;

(d) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van ons of een derde partij bij uw gebruik van de Dienstverlening, de App(s) of de Inhoud ervan;

(e) kaderen of framingtechnieken gebruiken om de Dienstverlening, de App(s) of een deel ervan te omsluiten;

(f) enkele actie naar eigen goeddunken ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor onze servers of andere infrastructuur; of

(g) de dienstverlening, de App(s) niet gebruiken op een manier die de toegang tot of het gebruik van de Service of de App kan of zal onderbreken, beschadigen of verzwakken op welke wijze dan ook.

7. SYSTEEMVEREISTEN VAN HET BEDRIJF

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze Dienstverlening (inclusief de App(s)). U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken. Details met betrekking tot eventuele minimumvereisten voor uw apparaat (inclusief besturingssysteem of geheugenvereisten van de App(s)) zijn zoals gedetailleerd beschreven in de Appstore; als uw apparaat niet aan deze minimumvereisten voldoet, werkt de app(s) mogelijk niet op uw apparaat. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of uw apparaat voldoet aan de minimumvereisten voordat u de App(s) downloadt.

8. KOPPELING AAN ONZE DIENSTVERLENING

8.1 U mag naar onze website linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of hiervan profiteert. U mag geen koppeling maken op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert, waar deze niet bestaat.

8.2 Als u gebruik wilt maken van onze website, App(s), Inhoud of Dienstverlening op een andere manier dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met contact@uMotif.com.

9. LINKEN EN MIDDELEN VAN DERDEN IN DE DIENSTVERLENING

Via de Dienstverlening kunt u wellicht linken naar andere websites die niet door uMotif worden aangeboden. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites en we zijn niet verantwoordelijk voor en hebben de inhoud van hun privacybeleid (indien aanwezig) niet gecontroleerd noch goedgekeurd. Het opnemen van linken impliceert geen aanbeveling of goedkeuring van de meningen die erin zijn verwoord. U moet uw eigen onafhankelijke oordeel vellen over het gebruik van dergelijke onafhankelijke sites.

10. BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Wij zijn jegens u aansprakelijk voor voorzienbaar verlies en schade veroorzaakt door ons. Indien wij niet voldoen aan deze Voorwaarden, dan zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt, als dit een voorzienbaar resultaat is van ons overtreden van deze Voorwaarden of ons onvermogen om redelijke zorg en bekwaamheid te gebruiken, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet is te voorzien. Verlies of schade is te voorzien als het duidelijk is dat dit zal gebeuren of als, op het moment dat u deze Voorwaarden aanvaardde, wij en u wisten dat dit zou kunnen gebeuren.

10.2 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid jegens u uit of beperkt deze wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. De app(s) zijn bedoeld voor privé- en privégebruik. Als u de App (s) gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk ten aanzien van enig verlies van winst, verlies van zaken, zakelijke onderbreking of verlies van zakelijke kansen.

10.4 uMotif is niet en kan niet worden aansprakelijk gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het niet doorgaan van uw gezondheidszorgprogramma, -traject of -behandeling zoals voorgeschreven door uw beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Wij zijn geen artsen en de App(s) en Dienstverlening vervangen niet uw gebruikelijke zorgaanbieder. We bieden eenvoudigweg een technologie om u te helpen uw gegevens bij te houden, meestal als onderdeel van een onderzoeksproject of studie, of met een medische, gezondheids- of andere professional, die onze partner kan zijn.

10.5 De ​​App (s) en de Dienstverlening worden uitsluitend aangeboden voor het vastleggen van gegevens. Ze bieden geen enkele vorm van advies of begeleiding waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u een gezondheidsprogramma, onderzoeksproject, studie of traject start. De informatie die wordt verstrekt via de App(s) en de Dienstverlening vormt geen medisch advies of fungeert niet als vervanging voor medische behandeling - de App(s) en de Dienstverlening bieden alleen een hulpmiddel voor het bijhouden van de gebruikersgegevens.

10.6 U moet controleren of de App(s) en de Dienstverlening geschikt voor u zijn. De App (s) en de Dienstverlening zijn niet ontwikkeld om aan uw individuele vereisten te voldoen. Controleer of de faciliteiten en functies van de App(s) en Dienstverlening (zoals beschreven in de Appstore) aan uw vereisten voldoen.

11. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

11.1 Om ons schriftelijk te contacteren, stuur ons uw communicatie per e-mail naar: contact@uMotif.com

11.2 We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet uitvoeren of vertragen van de nalevingg van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden als deze wordt veroorzaakt door een handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief het falen van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken (" Evenement buiten onze controle ").

Als een gebeurtenis buiten onze macht plaatsvindt en invloed heeft op de uitvoering van onze verplichtingen onder deze voorwaarden:

(a) dan worden onze verplichtingen onder deze Voorwaarden opgeschort voor de duur van het Evenement buiten onze controle; en

(b) zullen we ons redelijke best doen om een ​​oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen onder deze Voorwaarden kunnen worden uitgevoerd ondanks de gebeurtenis buiten onze controle.

11.3 We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen u altijd schriftelijk informeren als dit gebeurt en we zullen ervoor zorgen dat de overdracht uw rechten of onze verplichtingen onder deze Voorwaarden niet zal beïnvloeden.

11.4 U mag uw rechten of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden alleen overdragen aan een andere persoon als wij dit schriftelijk overeenkomen.

11.5 Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden heeft niet het recht om enige bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen.

11.6 Als wij er niet op staan ​​dat u enige van uw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden nakomt of als wij onze rechten jegens u niet afdwingen, of als wij hiermee vertraging oplopen, betekent dat niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en dat u niet aan de verplichtingen hoeft te voldoen. Als we afzien van een verzuim door u, zullen we dit alleen schriftelijk doen, en dat betekent niet dat we automatisch afzien van eventuele latere verzuimen door u.

11.7 Elk van de voorwaarden van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een van hen onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende voorwaarden volledig van kracht.

11.8 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving.

11.9 Als consument, woonachtig in de Europese Unie en wij de Dienstverlening leiden naar de lidstaat waar u woont, geniet u van alle dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waar u woont. Niets in deze Voorwaarden, inclusief artikel 11.8, heeft invloed op uw rechten als consument om te vertrouwen op dergelijke dwingende bepalingen van lokale wetgeving.

11.10 Als u meer informatie wilt over online geschillenbeslechting, volg dan deze link naar de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze koppeling wordt verstrekt zoals vereist door Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad, uitsluitend ter informatie. We zijn niet verplicht om deel te nemen aan online geschillenbeslechting.