Zmluvné podmienky

Tento dokument bol preložený automaticky a slúži len na informačné účely. Anglická verzia tohto dokumentu obsahuje oficiálne zmluvné podmienky uMotif.

Naposledy aktualizované: Februára 2021

Vitajte v službe spoločnosti uMotif. Ak budete pokračovať v prehliadaní a využívaní našich služieb vrátane aplikácie/-í (ako sú definované nižšie), webových aplikácií a portálov, cloudových systémov, analytických služieb, rozhraní API a integrácií s inými službami (spolu „služba“), súhlasíte s tým, že budete dodržiavať a budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami (ďalej len „podmienky“), ktoré spolu s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a používania súborov cookie upravujú vzťahy spoločnosti uMotif s vami v súvislosti so službou. Ak nesúhlasíte s niektorou časťou týchto podmienok, službu nepoužívajte.

Upozorňujeme, že tieto zmluvné podmienky používania môžeme priebežne revidovať v súlade s časťou 2.3 nižšie.

1. INFORMÁCIE O NÁS

Službu poskytuje spoločnosť uMotif Limited („uMotif“, „nás“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch). Sme registrovaní v Anglicku a vo Walese pod číslom spoločnosti 07993440 a máme sídlo na 12 New Fetter Lane, London, EC4A 1JP. Pojem „vy“ (vo všetkých gramatických tvaroch) sa vzťahuje na používateľa alebo diváka služby.

Podpora. Ak sa chcete dozvedieť viac o aplikáciách alebo službách, alebo ak máte akékoľvek problémy s ich používaním, pošlite e-mail nášmu tímu služieb zákazníkom na adresu contact@umotif.com.

Kontaktujte nás (vrátane sťažností). Ak si myslíte, že aplikácia (aplikácie) alebo služby sú chybné alebo nesprávne opísané, alebo ak si prajete spojiť sa s nami z akéhokoľvek iného dôvodu, pošlite e-mail nášmu tímu služieb zákazníkom na adresu contact@umotif.com.

2. INFORMÁCIE O SLUŽBE

2.1 Navrhujeme, vyvíjame, prevádzkujeme a udržiavame softvérové aplikácie („aplikácie“), ktoré pomáhajú ľuďom sledovať ich údaje, a to aj na použitie vo výskumných projektoch a skúšaniach a so zdravotníckymi pracovníkmi. Vytvárame naše vlastné aplikácie uMotif a spolupracujeme s partnermi na vytvorení značkových aplikácií pomocou našej technológie, ktoré naši partneri sprístupňujú svojim klientom. Medzi našich partnerov môžu patriť napríklad zdravotnícki pracovníci, výskumné inštitúcie a farmaceutické spoločnosti.

2.2 Na používanie služby vám poskytujeme licenciu na základe týchto podmienok. Spôsoby použitia aplikácií môžu byť tiež ovládané pravidlami alebo zásadami uplatňovanými ktorýmkoľvek poskytovateľom alebo operátorom obchodu s aplikáciami, z ktorého stránok ste aplikáciu stiahli (ďalej len „pravidlá obchodu s aplikáciami“). Stále zostávame vlastníkom služby.

2.3 Možno budeme musieť zmeniť tieto podmienky, aby odrážali zmeny v právnych predpisoch alebo osvedčených postupoch, alebo aby sme sa zaoberali ďalšími funkciami, ktoré uvádzame. O každej zmene vás budeme informovať najmenej 30 dní zaslaním e-mailu s podrobnosťami o zmene alebo oznámením zmeny pri ďalšom spustení aplikácie/-í. Ak neakceptujete oznámené zmeny, aplikácia/-e a službu môžete naďalej používať v súlade s existujúcimi podmienkami, ale niektoré nové funkcie vám nemusia byť dostupné.

2.4 Prostredníctvom poskytovateľa obchodu s aplikáciami môžu byť priebežne vydávané aktualizácie aplikácií, aby sa zlepšila funkčnosť zvyšovania výkonu, odrážali zmeny v operačnom systéme alebo riešili problémy s bezpečnosťou adresy, hoci to významne nezmení funkčnosť aplikácií. V závislosti od aktualizácie pravdepodobne nebudete môcť tieto aplikácie používať, kým si nepreberiete najnovšiu verziu aplikácií alebo nenainštalujete aktuálnu verziu operačného systému a neprijmete nové podmienky.

2.5 Prijímate zodpovednosť v súlade s týmito Podmienkami za používanie Služby na akomkoľvek zariadení, bez ohľadu na to, či toto zariadenie vlastníte alebo nie.

2.6 Akékoľvek osobné údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní služby, používame iba spôsobom stanoveným v našich Zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie: https://umotif.com/privacyPolicy. Majte na pamäti, že internetové prenosy nie sú nikdy úplne súkromné alebo bezpečné a že akékoľvek správy alebo informácie, ktoré odošlete pomocou aplikácií alebo akejkoľvek služby, si môžu ostatní prečítať alebo zachytiť, aj keď sú šifrované.

2.7 Používaním služby vyjadrujete súhlas s tým, že budeme zhromažďovať a používať technické informácie o zariadeniach používaných na prístup k aplikáciám a akémukoľvek súvisiacemu softvéru, hardvéru a/alebo periférnym zariadeniam na zlepšenie našich produktov a poskytnutie akýchkoľvek služieb. Pokiaľ také technické informácie predstavujú osobné údaje, uplatňujú sa zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.

2.8 Poskytovanie služby je podmienené tým, že sa ubezpečíte, že všetky informácie, ktoré poskytnete a odovzdáte, sú vždy správne, presné a pravdivé.

3. PRÍSTUP K NAŠEJ SLUŽBE

3.1 Za predpokladu, že dodržiavate tieto podmienky, udeľujeme vám neprenosnú, nevýhradnú licenciu na používanie služby (vrátane aplikácie/-í) len na osobné, nekomerčné použitie a podľa našich zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie a pravidiel obchodov s aplikáciami, ktoré sú všetky začlenené do týchto podmienok formou odkazu.

3.2 Všetky práva duševného vlastníctva v aplikácii (aplikáciách) a službe (vrátane všetkých obrázkov, textu, ikon a iného obsahu (ďalej len „obsah“), ako aj usporiadanie obsahu) patria nám alebo našim poskytovateľom licencie a na práva na aplikácie a služby (vrátane obsahu) máte licenciu (nepredávajú sa). Na aplikácie, obsah alebo služby nemáte žiadne práva duševného vlastníctva, okrem práva na ich použitie v súlade s týmito podmienkami.

3.3 Pokiaľ s nami nemáte uzavretú osobitnú písomnú dohodu, nesmiete kopírovať, opätovne publikovať, vytvárať rámce, odkazovať na ne, sťahovať, prenášať, upravovať, prispôsobovať, prenajímať, ponúkať na lízing, požičiavať, predávať, prideľovať, distribuovať, licencovať, sublicencovať alebo inak sprístupňovať aplikácie, službu alebo akýkoľvek obsah. Žiadne autorské práva a/alebo iné oznámenia o duševnom vlastníctve alebo vodoznaky na žiadnom obsahu sa nesmú vymazať ani upraviť.

3.4 Nesmiete rozoberať, dekompilovať, spätne analyzovať alebo vytvárať odvodené diela na základe celej alebo akejkoľvek časti aplikácie (aplikácií) alebo služby, s výnimkou rozsahu povoleného zákonom. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete pristupovať, monitorovať alebo kopírovať žiadny obsah alebo informácie z aplikácií alebo služieb pomocou robotov, pavúkov, stieračov alebo iných automatizovaných prostriedkov alebo manuálnych procesov na akýkoľvek účel, s výnimkou účelov nevyhnutných na použitie aplikácií a služieb na zariadeniach, ako je povolené v týchto podmienkach.

3.5 Ak závažným spôsobom porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, budeme vás kontaktovať a môžeme kedykoľvek ukončiť vaše práva na používanie aplikácií a služieb. Ak sa to, čo ste urobili, dá napraviť, dáme vám na to primeranú príležitosť. Ak ukončíme vaše právo na používanie aplikácií a služieb:

(a) musíte zastaviť všetky činnosti oprávnené podľa týchto podmienok vrátane vášho používania aplikácií a akýchkoľvek služieb;

(b) musíte vymazať alebo odstrániť aplikácie zo všetkých zariadení, ktoré vlastníte, a okamžite zničiť všetky kópie aplikácií, ktoré máte, a potvrdiť nám, že ste tak urobili; a

(c) môžeme zablokovať, obmedziť, zakázať, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k všetkým aplikáciám alebo akýmkoľvek častiam aplikácií, služby alebo jej obsahu.

3.6 Akékoľvek práva, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto podmienkach, sú vyhradené.

3.7 Usilujeme sa zabezpečiť, aby boli aplikácie bežne dostupné 24 hodín denne, hoci to nie je možné zaručiť. V prípade zlyhania, údržby alebo opravy systému alebo z dôvodov, ktoré sú mimo našej kontroly, môže byť prístup k aplikácii/-ám alebo službe dočasne a bez upozornenia prerušený. V takýchto prípadoch môžeme dočasne pozastaviť, zrušiť alebo ukončiť ktorúkoľvek časť služby.

3.8 Zodpovedáte za vykonanie všetkých opatrení potrebných na prístup k našej službe. Zodpovedáte tiež za zabezpečenie toho, aby všetky osoby, ktoré pristupujú k našej službe prostredníctvom vášho internetového pripojenia, boli oboznámené s týmito zmluvnými podmienkami a ďalšími príslušnými zmluvnými podmienkami a aby ich dodržiavali.

4. VÁŠ ÚČET A HESLO

4.1 Ak si v rámci našich bezpečnostných postupov zvolíte alebo vám bude poskytnutý identifikačný kód používateľa, heslo alebo akékoľvek iné informácie, musíte s takýmito informáciami zaobchádzať ako s dôvernými. Nesmiete ich sprístupniť žiadnej tretej strane.

4.2 Máme právo kedykoľvek zakázať akýkoľvek identifikačný kód alebo heslo používateľa, či už vybrané vami alebo pridelené nami, ak podľa nášho odôvodneného názoru závažným spôsobom porušíte niektoré z ustanovení týchto podmienok.

4.3 Ak viete alebo máte podozrenie, že niekto iný ako vy pozná váš identifikačný kód alebo heslo používateľa, musíte nás o tom okamžite informovať na adrese contact@uMotif.com.

5. AKO VÁŠ ÚČET POUŽÍVAJÚ PROFESIONÁLI, KTORÍ SÚ K NEMU PRIPOJENÍ

5.1 Naše aplikácie a služby sú navrhnuté tak, aby vám pomohli sledovať vaše údaje, zvyčajne ako súčasť výskumného projektu alebo skúšania, alebo s lekárom, zdravotníckym pracovníkom alebo iným odborníkom, ktorý môže byť naším partnerom. Prístup k službe vám preto môže byť sprístupnený prostredníctvom jedného z našich partnerov.

5.2 Pri registrácii na používanie aplikácií a služieb použijete jedinečný registračný kód. Tento jedinečný registračný kód spája váš účet uMotif s jedným alebo viacerými našimi online vlastníctvami alebo online vlastníctvami našich partnerov. Váš účet uMotif môže byť napríklad prepojený so špecifickou databázou pre výskumné skúšanie alebo pre konkrétnu nemocnicu alebo lekársku ordináciu. Vaše údaje si budú môcť pozrieť všetci profesionálni autorizovaní používatelia online lokalít, s ktorými je váš účet prepojený (výskumní pracovníci, správcovia stránok, lekári, zdravotné sestry, manažéri ordinácie, dietológovia atď.). Ak sa nerozhodnete inak, vaše údaje nebudú viditeľné pre ostatných používateľov. Je tiež možné, že lekári alebo zdravotnícki pracovníci môžu do vášho účtu pridať údaje (napríklad poznámku do denníka alebo novú úlohu), ako aj zobraziť všetky údaje, ktoré ste zadali. Ak si neželáte, aby si vaše údaje prezeral niekto iný, pošlite e-mail na adresu contact@uMotif.com – berte však na vedomie, že to môže ovplyvniť spôsob, akým vy a vaši lekári a/alebo výskumní pracovníci využívate službu.

5.3 Ak máte prístup k službe prostredníctvom partnera spoločnosti uMotif a tento partner ukončí svoj zmluvný vzťah so spoločnosťou uMotif, pravdepodobne už nebudete mať prístup k službe prostredníctvom tohto partnera. Údaje nahraté počas používania služby prostredníctvom partnera už tiež nemusia byť prístupné. Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o tom, či budete mať aj po ukončení nášho zmluvného vzťahu s príslušným partnerom prístup k službe, kontaktujte contact@uMotif.com.

6. ČO NESMIETE ROBIŤ SO SLUŽBOU

6.1 Je zakázané zverejňovať alebo prenášať do alebo zo služby akýkoľvek materiál:

(a) ktorý je hrozivý, hanlivý, obscénny, nemravný, protištátny, urážlivý, pornografický, nezákonný, ktorý môže podnecovať rasovú nenávisť, je diskriminačný, hrozivý, škandálny, poburujúci, znevažujúci, porušujúci dôveru, porušujúci súkromie alebo ktorý môže spôsobiť rozhorčenie alebo nepríjemnosti; alebo

(b) na ktorý ste nezískali všetky potrebné licencie a/alebo schválenia; alebo

(c) ktorý predstavuje alebo podporuje správanie, ktoré by sa považovalo za trestný čin, viedlo by k občianskoprávnej zodpovednosti alebo by bolo inak v rozpore so zákonom alebo by porušovalo práva akejkoľvek tretej strany v ktorejkoľvek krajine na svete; alebo

d) ktorý je technicky škodlivý (vrátane, okrem iného, počítačových vírusov, logických bômb, trójskych koní, počítačových červov, škodlivých komponentov, poškodených údajov alebo iného škodlivého softvéru alebo škodlivých údajov).

6.2 Nesmiete:

(a) využívať službu vrátane aplikácie/-í alebo jej obsahu nezákonným spôsobom;

(b) zneužívať službu vrátane aplikácie/-í (vrátane, bez obmedzenia, hackerstva alebo vloženia škodlivého kódu);

(c) predávať alebo komerčne využívať službu, aplikáciu/-e alebo jej obsah. Ak predávate akékoľvek zariadenie, na ktorom sú nainštalované aplikácie, musíte z nich aplikácie odstrániť;

(d) porušovať naše práva alebo práva tretích strán na duševné vlastníctvo pri používaní služby, aplikácií alebo jej obsahu;

(e) zarámovať alebo používať akékoľvek techniky vytvárania rámcov na uzavretie služby, aplikácií alebo ktorejkoľvek ich časti;

(f) podniknúť kroky, ktoré podľa nášho vlastného uváženia spôsobia neprimerané alebo neprimerane vysoké zaťaženie našich serverov alebo inej infraštruktúry; alebo

(g) používať službu, aplikáciu/-e akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže akýmkoľvek spôsobom prerušiť, poškodiť alebo narušiť prístup alebo používanie služby alebo aplikácie/-í.

7. POŽIADAVKY NA OPERAČNÝ SYSTÉM

Ste zodpovední za konfiguráciu vašich informačných technológií, počítačových programov a platforiem s cieľom získať prístup k našej službe (vrátane aplikácií). Mali by ste používať svoj vlastný antivírusový softvér. Podrobnosti týkajúce sa akýchkoľvek minimálnych požiadaviek na vaše zariadenie (vrátane požiadaviek na operačný systém alebo pamäť aplikácií) sú podrobne uvedené v obchode s aplikáciami; ak vaše zariadenie nespĺňa tieto minimálne požiadavky, aplikácie na vašom zariadení nemusia fungovať. Pred stiahnutím aplikácie/-í je vašou povinnosťou skontrolovať, či vaše zariadenie spĺňa minimálne požiadavky.

8. PRIPOJENIE K NAŠEJ SLUŽBE

8.1 Môžete sa pripojiť na našu webovú stránku, pokiaľ to urobíte čestným a zákonným spôsobom, ktorý nepoškodí našu povesť alebo ju nevyužije. Nesmiete vytvoriť odkaz takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu pridruženia, schválenia alebo potvrdenia z našej strany, ak taká neexistuje.

8.2 Ak si želáte akékoľvek iné použitie našej webovej stránky, aplikácie/-í, obsahu alebo služby, ako je uvedené vyššie, napíšte na contact@uMotif.com.

9. ODKAZY A ZDROJE TRETÍCH STRÁN V SLUŽBE

Prostredníctvom služby budete môcť byť prepojení na iné webové stránky, ktoré spoločnosť uMotif neposkytuje. Nemáme kontrolu nad povahou, obsahom a dostupnosťou týchto stránok a nenesieme zodpovednosť za ich obsah ani ich zásady ochrany osobných údajov (ak existujú), nekontrolovali sme ich a neschválili. Zahrnutie akýchkoľvek odkazov neznamená odporúčanie ani neschvaľuje názory v nich vyjadrené. Budete si musieť urobiť vlastný nezávislý úsudok o tom, či použiť takéto nezávislé stránky.

10. OBMEDZENIE NAŠEJ ZODPOVEDNOSTI

10.1 Sme zodpovední za predvídateľné straty a škody, ktoré vám spôsobíme. Ak nedodržíme tieto podmienky, sme zodpovední za stratu alebo poškodenie, ktoré utrpíte, ktoré je predvídateľným dôsledkom porušenia týchto podmienok alebo zlyhania pri používaní primeranej starostlivosti a zručností, ale nie sme zodpovední za žiadne straty alebo škody, ktoré sú nepredvídateľné. Strata alebo poškodenie sú predvídateľné, ak je zrejmé, že k nim dôjde, alebo ak sme v čase, keď ste prijali tieto podmienky, obaja vedeli, že k nim môže dôjsť.

10.2 Nič v týchto podmienkach používania nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť voči vám, pokiaľ by to bolo nezákonné. Zahŕňa to zodpovednosť za smrť alebo zranenie v dôsledku našej nedbanlivosti alebo nášho podvodu alebo podvodného nepravdivého vyhlásenia.

10.3 Nezodpovedáme za obchodné straty. Aplikácia/-e sú určené na domáce a súkromné použitie. Ak použijete aplikáciu/-e na komerčné, obchodné účely alebo na účel ďalšieho predaja, nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie obchodnej činnosti alebo stratu obchodnej príležitosti.

10.4 Spoločnosť uMotif nemôže byť zodpovedná a nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku vášho zlyhania v pokračovaní vášho programu zdravotnej starostlivosti, spôsobu liečby alebo liečby podľa pokynov vašich zdravotníckych pracovníkov. Nie sme lekári a aplikácia/-e a služba nenahrádzajú vášho obvyklého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Jednoducho poskytujeme technológiu, aby ste mohli sledovať vaše údaje, zvyčajne ako súčasť výskumného projektu alebo skúšania, alebo s lekárom, zdravotníckym pracovníkom alebo iným odborníkom, ktorý môže byť naším partnerom.

10.5 Aplikácia/-e a služby sa poskytujú iba na účely zberu údajov. Neponúkajú žiadnu formu rady alebo usmernenia, na ktorú by ste sa mali spoľahnúť. Predtým ako začnete s akýmkoľvek zdravotným programom, výskumným projektom, skúšaním alebo spôsobom liečby, musíte získať odborné alebo odborné poradenstvo. Informácie poskytované prostredníctvom aplikácie/-í a služby nepredstavujú lekársku radu ani nepredstavujú náhradu za lekárske ošetrenie – aplikácia/-e a služba poskytujú iba nástroj na sledovanie údajov používateľa.

10.6 Musíte skontrolovať, či sú aplikácie a služby pre vás vhodné. Aplikácie a služby neboli vyvinuté, aby vyhovovali vašim individuálnym požiadavkám. Skontrolujte, či zariadenia a funkcie aplikácií a služieb (podľa popisu v obchode s aplikáciami) spĺňajú vaše požiadavky.

11. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY

11.1 Ak nás chcete písomne kontaktovať, pošlite nám svoju komunikáciu e-mailom na adresu: contact@uMotif.com

11.2 Nebudeme zodpovední za žiadne nesplnenie alebo oneskorenie pri plnení akýchkoľvek našich záväzkov podľa týchto podmienok, ktoré sú spôsobené akýmkoľvek konaním alebo udalosťou mimo našej primeranej kontroly, vrátane zlyhania verejných alebo súkromných telekomunikačných sietí („udalosť mimo našej kontroly“). Ak dôjde k udalosti mimo našej kontroly, ktorá ovplyvní plnenie našich povinností podľa týchto podmienok:

(a) naše povinnosti podľa týchto podmienok budú pozastavené počas trvania udalosti mimo našej kontroly; a

(b) vynaložíme maximálne úsilie, aby sme našli riešenie, pomocou ktorého by sa naše povinnosti podľa týchto podmienok mohli plniť napriek udalosti mimo našej kontroly.

11.3 Naše práva a povinnosti môžeme podľa týchto podmienok previesť na inú organizáciu. Ak k tomu dôjde, vždy vám to písomne oznámime a zaistíme, aby prevod neovplyvnil vaše práva ani naše povinnosti podľa týchto podmienok.

11.4 Vaše práva alebo povinnosti podľa týchto podmienok používania môžete preniesť na inú osobu len vtedy, ak s tým písomne súhlasíme.

11.5 Osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou týchto podmienok, nemá právo na vymáhanie akýchkoľvek podmienok týchto podmienok.

11.6 Ak nebudeme trvať na tom, aby ste splnili ktorúkoľvek z vašich povinností podľa týchto podmienok, alebo ak si nevymáhame naše práva voči vám, alebo ak sa s tým oneskoríme, neznamená to, že sme sa vzdali našich práv voči vám a nebude to znamenať, že tieto povinnosti nemusíte plniť. Ak sa vzdáme predvoleného nastavenia, urobíme tak iba písomne a neznamená to, že sa automaticky vzdáme akéhokoľvek neskoršieho predvoleného nastavenia.

11.7 Každá z podmienok týchto podmienok platí osobitne. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán rozhodne, že ktorákoľvek z nich je nezákonná alebo nevynútiteľná, zostávajúce podmienky zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

11.8 Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s anglickým právom.

11.9 Ako spotrebiteľ, ak máte bydlisko v Európskej únii a smerujeme službu do členského štátu, v ktorom máte bydlisko, budete mať úžitok z akýchkoľvek povinných ustanovení zákonov krajiny, v ktorej máte bydlisko. Žiadne z týchto podmienok, vrátane ustanovení 11.8, nemá vplyv na vaše práva spotrebiteľa spoliehať sa na také povinné ustanovenia miestneho práva.

11.10 Ak chcete získať viac informácií o riešení sporov online, kliknite na tento odkaz na webovú stránku Európskej komisie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento odkaz je poskytnutý v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 iba na informačné účely. Nie sme povinní podieľať sa na riešení sporov online.