Pravidla a podmínky

Tento dokument byl automaticky přeložen a slouží pouze k ilustrativním účelům. Anglická verze tohoto dokumentu obsahuje oficiální podmínky uMotif.

Naposledy aktualizováno: Února 2021

Vítejte v uMotif. Pokud budete i nadále procházet a používat naše služby, včetně aplikací (jak jsou definovány níže), webových aplikací a portálů, systémů založených na cloudu, analytických služeb, rozhraní API a integrací s dalšími službami (společně „služba“) , souhlasíte s tím, že budete dodržovat a dodržovat následující podmínky používání (dále jen „Podmínky“), které spolu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a souborů cookie upravují vztah společnosti uMotif s vámi ve vztahu ke Službě. Nesouhlasíte-li s žádnou částí těchto Podmínek, nepoužívejte Službu.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto Podmínky používání můžeme z času na čas revidovat v souladu s bodem 2.3 níže.

1. INFORMACE O NÁS

Služba je poskytována uMotif Limited („uMotif“, „nás“ nebo „my“). Jsme registrováni v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 07993440 a máme sídlo na adrese 12 New Fetter Lane, Londýn, EC4A 1JP. Termín „vy“ označuje uživatele nebo diváka služby.

Podpěra, podpora. Pokud se chcete dozvědět více o aplikaci (aplikacích) nebo službě nebo máte problémy s jejich používáním, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb na adrese contact@umotif.com.

Kontaktujte nás (včetně stížností). Pokud si myslíte, že aplikace nebo služby jsou vadné nebo chybně popsané nebo si přejete kontaktovat z jakéhokoli jiného důvodu, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb na adrese contact@umotif.com.

2. INFORMACE O SLUŽBĚ

2.1 Navrhujeme, vyvíjíme, provozujeme a udržujeme softwarové aplikace (dále jen „aplikace“), které pomáhají lidem sledovat jejich data, včetně použití ve výzkumných projektech a studiích a se zdravotnickými pracovníky. Vytváříme vlastní aplikace uMotif Apps a spolupracujeme s partnery na vytváření značkových aplikací, které využívají naši technologii, aby naši partneři zpřístupnili svým klientům. Našimi partnery mohou být například zdravotníci, výzkumné instituce a farmaceutické společnosti.

2.2 Licencování užívání Služby vám poskytujeme na základě těchto Podmínek. Způsoby, jakými používáte App (y), mohou být také řízeny pravidly nebo politikami uplatňovanými jakýmkoli poskytovatelem nebo operátorem Appstore, ze kterého jste si stáhli aplikaci (Appstore Rules). Jsme stále majitelem služby.

2.3 Možná budeme muset tyto Podmínky změnit tak, aby odrážely změny v zákonech nebo osvědčených postupech nebo aby se zabývaly dalšími funkcemi, které zavádíme. Dáme vám alespoň 30 dní předem oznámení o každé změně, a to tak, že vám zašleme e-mail s podrobnostmi o změně nebo vás upozorníme na změnu při dalším spuštění aplikace. Pokud nesouhlasíte s oznámenými změnami, můžete nadále používat aplikaci (aplikace) a službu v souladu se stávajícími podmínkami, ale některé nové funkce vám nemusí být k dispozici.

2.4 Čas od času mohou být aktualizace aplikace (App) vydávány prostřednictvím vašeho poskytovatele Appstore, aby se zlepšila funkčnost zlepšování výkonu, odrážely se změny operačního systému nebo se zabývaly problémy s bezpečností adres, i když tyto funkce významně nezmění funkčnost aplikace (aplikací). ). V závislosti na aktualizaci nemusíte být schopni používat aplikaci (aplikace), dokud si stáhnete nejnovější verzi aplikace nebo nainstalujete aktuální verzi operačního systému a nepřijmete žádné nové podmínky.

2.5 Přijímáte odpovědnost v souladu s těmito Podmínkami za používání Služby na jakémkoli zařízení, bez ohledu na to, zda toto zařízení vlastníte či nikoli.

2.6 Veškerá osobní data, která shromažďujeme, používáme pouze v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a cookies: https://umotif.com/privacyPolicy. Mějte prosím na paměti, že internetové přenosy nejsou nikdy zcela soukromé nebo bezpečné a že jakákoli zpráva nebo informace, které odesíláte pomocí aplikace nebo jakékoli služby, mohou být čteny nebo zachyceny ostatními, i když jsou šifrovány.

2.7 Používáním Služby dáváte souhlas s tím, abychom shromažďovali a používali technické informace o zařízeních používaných pro přístup k aplikacím a veškerému souvisejícímu softwaru, hardwaru a / nebo periferním zařízením, abychom zlepšili naše produkty a poskytli vám jakékoli Služby. V rozsahu, v jakém tyto technické informace představují osobní údaje, platí podmínky Zásad ochrany osobních údajů a Cookie.

2.8 Poskytnutí služby vám je podmíněno tím, že zajistíte, že všechny informace, které poskytnete a nahrajete, budou správné, přesné a pravdivé po celou dobu.

3. PŘÍSTUP K NAŠI SLUŽBĚ

3.1 V souladu s těmito Podmínkami vám udělujeme nepřenosnou, nevýhradní licenci k užívání Služby (včetně aplikací) pro osobní, nekomerční použití a pouze na základě našich Zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie a Pravidla Appstore, která jsou do těchto Podmínek začleněna odkazem

3.2 Veškerá práva duševního vlastnictví k aplikaci a službám (včetně všech obrázků, textů, ikon a dalšího obsahu (dále jen „obsah“), jakož i uspořádání obsahu) patří nám nebo našim poskytovatelům licencí a právům Aplikace a služby (včetně obsahu) jsou vám licencovány (nejsou prodávány). Nemáte žádná práva duševního vlastnictví k aplikaci (aplikacím), obsahu nebo službám jiným, než je právo na jejich užívání v souladu s těmito podmínkami.

3.3 Pokud jste s námi neuzavřeli samostatnou písemnou smlouvu, nesmíte kopírovat, znovu publikovat, upravovat, propojovat, stahovat, přenášet, upravovat, upravovat, pronajímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, přidělovat, distribuovat, licencovat, poskytovat sublicenci nebo jinak zpřístupnit aplikaci (y), službu nebo jakýkoli obsah. Žádná oznámení o autorských právech ani jiná oznámení o duševním vlastnictví ani vodoznaky na žádném Obsahu nesmí být vymazány ani upraveny.

3.4 Nesmíte rozebírat, dekompilovat, zpětně analyzovat nebo vytvářet odvozená díla na základě celé aplikace nebo služby nebo její části, s výjimkou rozsahu povoleného zákonem. Bez našeho výslovného písemného svolení nesmíte přistupovat, sledovat nebo kopírovat žádný obsah nebo informace z aplikace nebo služby pomocí jakéhokoli robota, pavouka, škrabky nebo jiných automatizovaných prostředků nebo jakéhokoli manuálního procesu pro jakýkoliv účel, s výjimkou nezbytného použití Aplikace a služby na zařízeních povolených v těchto Podmínkách.

3.5 Pokud závažným způsobem porušíte některé z těchto Podmínek, můžeme kdykoli ukončit vaše práva používat aplikaci (y) a služby kontaktováním vás. Pokud to, co jste udělali, je možné dát do pořádku, dáme vám přiměřenou příležitost tak učinit. Pokud ukončíme vaše právo používat aplikace a služby:

(a) musíte zastavit všechny činnosti povolené těmito Podmínkami, včetně vašeho používání Aplikace a Služeb;

(b) musíte odstranit nebo odstranit aplikaci ze všech zařízení ve vašem vlastnictví a okamžitě zničit všechny kopie aplikace, které máte, a potvrdit nám, že jste tak učinili; a

(c) můžeme zablokovat, omezit, zakázat, pozastavit nebo ukončit váš přístup ke všem aplikacím, ke službě nebo jejímu obsahu nebo k jejich části.

3.6 Veškerá práva, která nejsou výslovně poskytnuta v těchto Podmínkách, jsou vyhrazena.

3.7 Snažíme se zajistit, aby aplikace byly běžně dostupné 24 hodin denně, ačkoli to nelze zaručit. Přístup k aplikaci nebo službám může být dočasně a bez upozornění pozastaven v případě selhání systému, údržby nebo opravy nebo z důvodů mimo naši kontrolu. Můžeme dočasně pozastavit, odvolat nebo ukončit jakoukoli část služby bez předchozího oznámení v takových případech.

3.8 Jste odpovědní za provedení všech opatření nezbytných k tomu, abyste měli přístup k naší Službě. Jste také zodpovědní za to, že všechny osoby, které mají přístup k našim službám prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou si vědomy těchto Podmínek a dalších platných podmínek a že je dodržují.

4. VAŠE ÚČET A HESLO

4.1 Pokud si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte identifikační kód uživatele, heslo nebo jiné informace, musíte s nimi zacházet jako s důvěrnými. Nesmíte je sdělit žádné třetí straně.

4.2 Jsme oprávněni kdykoliv zakázat jakýkoli identifikační kód uživatele nebo heslo, které jste si vybrali nebo které jste nám přidělili, kdykoli podle našeho uvážlivého názoru závažným způsobem porušíte některá ustanovení těchto Podmínek.

4.3 Pokud víte nebo máte podezření, že někdo jiný, než znáte svůj identifikační kód uživatele nebo heslo, musíte nás ihned informovat na adrese contact@umotif.com.

5. JAK SE POUŽÍVÁ PROFESIONÁLY, KTERÉ SE SPOJÍ S IT

5.1 Služba je určena k tomu, aby vám pomohla sledovat vaše data, obvykle jako součást výzkumného projektu nebo studie, nebo s lékařským, zdravotním či jiným odborníkem, který může být naším partnerem. Přístup k Službě vám proto může být zpřístupněn prostřednictvím některého z našich partnerů.

5.2 Při registraci ke službě (včetně aplikací) budete používat jedinečný registrační kód. Tento jedinečný registrační kód propojuje váš účet uMotif s jednou nebo více z našich online vlastností nebo s online vlastnostmi našich partnerů. Váš účet uMotif může být například propojen se specifickou databází pro výzkumnou studii nebo pro konkrétní nemocnici nebo ordinaci lékaře. Vaše data budou viditelná všemi profesionálními autorizovanými uživateli on-line nemovitostí, na které je váš účet propojen (výzkumní pracovníci, správci stránek, lékaři, zdravotní sestry, praktičtí manažeři, dietologové atd.). Vaše data nebudou viditelná jinými uživateli, pokud si nevyberete jinak. Může být také možné, aby vaši lékaři nebo zdravotníci přidali data na váš účet (například poznámku do deníku nebo nový úkol) a také mohli zobrazit všechna zadaná data. Pokud si nepřejete, aby vaše údaje zobrazoval kdokoli jiný, kontaktujte nás na adrese contact@umotif.com - měli byste si však být vědomi, že to může mít vliv na to, jak Vy a vaši lékaři používáte Službu.

5.3 Pokud máte přístup ke Službě prostřednictvím partnera uMotif a tento partner ukončí svůj smluvní vztah s uMotif, nebudete již mít přístup ke Službě prostřednictvím tohoto partnera. Data nahraná při používání Služby prostřednictvím Partnera již nemusí být přístupná. Pokud byste chtěli další informace o tom, zda budete mít po ukončení smluvního vztahu s příslušným partnerem další přístup ke službě, kontaktujte nás na contact@umotif.com.

6. CO JSOU NEPOVOLENY PROVÁDĚT S SERVISEM

6.1 Je zakázáno vysílat nebo přenášet jakékoli materiály do služby nebo ze služby:

(a) ohrožující, hanlivý, obscénní, neslušný, podrážděný, urážlivý, pornografický, urážlivý, neschopný podněcovat rasovou nenávist, diskriminační, hrozivý, skandální, pobuřující, rouhavý, v rozporu s důvěrou, v rozporu se soukromí nebo který může způsobit obtěžování nebo nepříjemnosti; nebo

(b) pro které jste nezískali všechny potřebné licence a / nebo schválení; nebo

(c) která představuje nebo povzbuzuje jednání, které by bylo považováno za trestný čin, které by vedlo k občanskoprávní odpovědnosti nebo by jinak bylo v rozporu s právem nebo porušením práv jakékoli třetí strany, v kterékoli zemi na světě; nebo

(d) který je technicky škodlivý (včetně, bez omezení, počítačových virů, logických bomb, trojských koní, červů, škodlivých komponent, poškozených dat nebo jiného škodlivého softwaru nebo škodlivých dat).

6.2 Nesmíte:

(a) používat Službu, včetně Aplikace nebo jejího Obsahu jakýmkoli nezákonným způsobem;

(b) zneužití Služby, včetně Aplikace (aplikací) (včetně, bez omezení, hackováním nebo vkládáním škodlivého kódu);

(c) prodávat nebo komerčně využívat Službu, Aplikace nebo její Obsah. Pokud prodáváte jakékoli zařízení, na kterém je aplikace (y) nainstalována, musíte z ní odebrat aplikaci (aplikace).

(d) porušují práva duševního vlastnictví naší nebo jakékoli třetí strany při užívání Služby, Aplikace nebo jejího Obsahu;

(e) rámovat nebo používat jakékoli rámovací techniky k uzavření Služby, App (ů) nebo jakékoli její části;

(f) podniknout jakékoli kroky, které podle našeho vlastního uvážení umístí na naše servery nebo jinou infrastrukturu nepřiměřené nebo nepřiměřeně velké zatížení; nebo

(g) používat Službu, aplikaci (aplikace) jakýmkoli způsobem, který může způsobit nebo by mohl způsobit, že přístup k Službě nebo Aplikace nebo jejímu použití bude jakýmkoli způsobem přerušen, poškozen nebo poškozen.

7. POŽADAVKY NA PROVOZNÍ SYSTÉM

Jste zodpovědný za konfiguraci svých informačních technologií, počítačových programů a platformy za účelem přístupu k naší službě (včetně aplikací). Měli byste použít vlastní antivirový software. Podrobnosti týkající se minimálních požadavků pro vaše zařízení (včetně požadavků na operační systém nebo paměť pro aplikaci (aplikace)) jsou podrobně popsány na Appstore; Pokud vaše zařízení tyto minimální požadavky nesplňuje, aplikace nemusí ve vašem zařízení fungovat. Před stažením aplikace (aplikací) je vaší povinností zkontrolovat, zda vaše zařízení splňuje minimální požadavky.

8. PŘIPOJENÍ NA NAŠE SLUŽBY

8.1 Můžete se odkazovat na naše webové stránky, pokud tak učiníte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst nebo ji nevyužívá. Nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, aby na naší straně navrhoval jakoukoli formu sdružování, schvalování nebo schvalování, pokud žádný neexistuje.

8.2 Pokud si přejete jakékoli jiné využití našich webových stránek, aplikací, obsahu nebo služby, než je uvedeno výše, kontaktujte nás na contact@umotif.com.

9. ODKAZY A ZDROJE TŘETÍCH STRAN VE SLUŽBĚ

Prostřednictvím Služby můžete být schopni navázat spojení s jinými webovými stránkami, které uMotif neposkytuje. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek a nejsme zodpovědní za jejich obsah ani jejich zásady ochrany osobních údajů (pokud existují). Zahrnutí jakýchkoli vazeb neznamená doporučení ani podporu názorů vyjádřených v nich. Budete muset učinit svůj vlastní nezávislý úsudek o tom, zda použít takové nezávislé stránky.

10. OMEZENÍ NAŠE ODPOVĚDNOSTI

10.1 Jsme odpovědni za předvídatelnou ztrátu a škodu způsobenou námi. Nebudeme-li dodržovat tyto Podmínky, jsme odpovědni za ztráty nebo škody, které utrpíte a které jsou předvídatelným výsledkem našich porušení těchto Podmínek nebo nedodržením přiměřené péče a dovedností, ale nejsme zodpovědní za žádné ztráty nebo škody, které jsou předvídatelné. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, pokud je zřejmé, že k ní dojde, nebo pokud jste v době, kdy jste tyto Podmínky přijali, věděli, že se to stane.

10.2 Nic v těchto Podmínkách použití nevylučuje nebo neomezuje naši odpovědnost vůči vám, pokud by to bylo nezákonné. To zahrnuje odpovědnost za smrt nebo osobní zranění vyplývající z naší nedbalosti nebo z našeho podvodu nebo podvodného zkreslení.

10.3 Neneseme odpovědnost za obchodní ztráty. Aplikace jsou určeny pro domácí i soukromé použití. Používáte-li App (y) pro jakékoli obchodní, obchodní nebo prodejní účely, nebudeme vůči vám ručit za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti.

10.4 uMotif nemůže být a není zodpovědný za žádné škody, které vyplývají z toho, že váš zdravotní program, cesta nebo léčba nejsou v souladu s pokyny lékaře. Nejsme lékaři a aplikace a služby nenahrazují běžného poskytovatele zdravotní péče. Jednoduše poskytneme technologii, která vám pomůže sledovat vaše data, obvykle jako součást výzkumného projektu nebo studie, nebo s lékařským, zdravotním či jiným odborníkem, který může být naším partnerem.

10.5 Aplikace a služby jsou poskytovány pouze pro účely sběru dat. Neposkytují žádnou formu poradenství ani rady, na které byste se měli spolehnout. Před zahájením jakéhokoli zdravotního programu, výzkumného projektu, studie nebo cesty musíte získat odborné nebo odborné poradenství. Informace poskytované prostřednictvím aplikace (aplikací) a služby nepředstavují lékařskou pomoc ani nejsou náhradou za lékařské ošetření - aplikace a služba poskytují pouze nástroj pro sledování údajů o uživateli.

10.6 Musíte zkontrolovat, zda jsou aplikace a služby pro vás vhodné. Aplikace a služby nebyly vyvinuty tak, aby splňovaly vaše individuální požadavky. Zkontrolujte, zda zařízení a funkce aplikací a služeb (jak je popsáno v Appstore) splňují vaše požadavky.

11. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY

11.1 Chcete-li nás kontaktovat písemně, zašlete nám své sdělení e-mailem na adresu: contact@umotif.com

11.2 Nebudeme odpovědní ani neručí za jakékoli nedodržení nebo zpoždění v plnění jakýchkoli našich závazků vyplývajících z těchto Podmínek, které jsou způsobeny jakýmkoli jednáním nebo událostí mimo naši rozumnou kontrolu, včetně selhání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí (“ Akce mimo naši kontrolu “). Pokud dojde k události mimo naši kontrolu, která ovlivňuje plnění našich povinností vyplývajících z těchto Podmínek:

(a) naše povinnosti podle těchto Podmínek budou pozastaveny po dobu trvání Akce mimo naši kontrolu; a

(b) vynaložíme rozumné úsilí, abychom našli řešení, podle kterého mohou být naše závazky vyplývající z těchto Podmínek provedeny navzdory události mimo naši kontrolu.

11.3 Naše práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek můžeme převést na jinou organizaci. Pokud k tomu dojde, vždy vám písemně sdělíme, že převod neovlivní vaše práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek.

11.4 Vaše práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek používání můžete převést pouze na jinou osobu, pokud se písemně dohodneme.

11.5 Osoba, která není smluvní stranou těchto Podmínek, nemá právo vymáhat jakékoli podmínky těchto Podmínek.

11.6 Nebudeme-li trvat na tom, že budete plnit jakékoli své povinnosti podle těchto Podmínek, nebo nebudeme-li prosazovat svá práva vůči vám, nebo pokud to zpozdíme, neznamená to, že jsme se vzdali svých práv vůči vám a nebudeme znamená, že tyto povinnosti nemusíte splňovat. Pokud se vás vzdáme defaultu, uděláme to pouze písemně a to neznamená, že se vás automaticky vzdáme jakéhokoli pozdějšího prodlení.

11.7 Každá z podmínek těchto Podmínek funguje samostatně. Pokud kterýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některý z nich je protiprávní nebo nevymahatelný, zůstanou zbývající podmínky v plné platnosti a účinnosti.

11.8 Tyto Podmínky se řídí a vykládají v souladu s anglickým právem.

11.9 Pokud jste spotřebitelem, máte-li bydliště v Evropské unii a řídíme Službu členskému státu, ve kterém máte bydliště, budete mít prospěch z povinných ustanovení práva země, ve které máte bydliště. Nic v těchto Podmínkách, včetně článku 11.8, nemá vliv na vaše práva spotřebitele spoléhat se na taková závazná ustanovení místních zákonů.

11.10 Chcete-li získat více informací o řešení sporů online, postupujte podle tohoto odkazu na internetové stránce Evropské komise: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento odkaz je poskytován podle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 pouze pro informační účely. Nejsme povinni se účastnit online řešení sporů.